NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Teisinė informacija

 

                                                                                                                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Žemalės pagrindinės mokyklos

                                                                                                                                    direktoriaus 2015 m. rugsėjo1 d.

                                                                                                                                    įsakymu Nr. V1-45

 

 

MAŽEIKIŲ R. ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I.                   BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1. Mažeikių r. Žemalės pagrindinės mokyklos 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa ) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Mažeikių r. Žemalės pagrindinėje mokykloje.

2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinri skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.

4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

 

II.                SITUACIJOS ANALIZĖ

 

Žemalės pagrindinė mokykla – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus Vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais.

Mokykla teikia priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, organizuoja nemokamą mokinių maitinimą ir mokinių, gyvenančių nuo mokyklos toliau kaip 3,5 km nemokamą pavežėjimą į mokyklą ir atgal.

Vykdydama pagrindines veiklas mokykla išduoda pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, pradinio ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus laikomąsi griežtos atsiskaitomybės Mažeikių r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

Mokyklos internetinėje svetainėje skelbiami darbuotojų atlyginimų vidurkiai.

Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis mokyklos viešųjų pirkimų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamas pirkimų planas.

Mokyklos bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami lėšų taupymo klausimai.

Direktorė steigėjui yra pateikusi privačių interesų deklaraciją.

Kasmet mokslo metų pradžioje mokiniai ir mokinių tėvai yra supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka.

Antikorupcinio švietimo temos kasmet integruojamos į ekonomikos, istorijos, geografijos pilietiškumo pagrindų,  žmogaus sauga mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą.

 

 

 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5. Programos tikslai:

5.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

5.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

5.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

6. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:

6.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;

6.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skairdrū, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

6.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;

6.4. supažindinti mokinius su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.

8. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

9. Programa įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

10. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje (www.zemalespm.w3.lt).

 

 

 

                                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                                              Žemalės pagrindinės mokyklos

                                                                                                                              direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d.

                                                                                                                              įsakymu Nr. V1-45

 

MAŽEIKIŲ R. ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

 

Vykdymo

laikas

Vykdytojai

Numatomi rezultatai 

1.

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą

2015 m.

rugsėjo1d.

 

Direktorė

Mokyklos direktoriaus 2015-09-01įsakymas Nr. V1-45

 

2.

Patvirtinti mokyklos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2017-2017 m.

 

2015 m. rugpjūčio

mėn.

Direktorė

Mokyklos direktoriaus 2015 m.

3.

Pateikti Mažeikių r. savivaldybės antikorupcijos komisijai mokyklos Korupcijos prevencijos programosir jos įgyvendinimo priemonių plano kopijas

 

2015 m. rugsėjo mėn.

Direktorė

Pateikimas

4.

Antikorupcinio švietimo temas integruoti į ekonomikos, pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, žmogaus saugos mokomuosius dalykus ir klasių vadovų veiklą

Kiekvienais

mokslo

metais

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokiniai supažindinami su savivaldos principais, ugdomos antikorupcinės nuostatos

 

5.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones

Kasmet III ketv.

Direktorė,

sekretorė

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės atsakomybės priemonės darbuotojų pareigybėse

 

6.

Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną, mokykloje organizuojant įvairius renginius (paskaitas, piešinių, plakatų ir rašinių konkursus, diskusijas, pokalbius klasių valandėlių metu)

Kasmet gruodžio mėn. II sav.

Direktoriaus pavad. ugdymui, soc. pedagogė, klasių

vadovai

Ugdoma nepakanti korupcijai mokinių pozicija

7.

Mokyklos interneto puslapyje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, mokyklos viešųjų pirkimų taisykles, paramos mokyklai panaudojimo sąmatas ir apskaitos bei atsiskaitymo tvarką

Kasmet

Direktorė,

informacinių technologijų mokytoja

Užtikrinamas viešųjų pirkimų ir paramos mokyklai naudojimo viešumas

8.

Mokyklos metinę veiklos ataskaitą teikti mokytojų tarybai, mokyklos tarybai, bendruomenei

Kasmet

Direktorė

Vykdomas mokyklos bendruomenės narių informavimas apie mokyklos ugdomąją finansinę ir ūkinę veiklą

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama