NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas
Žemalės pradinė
Nuostatai201-2018 m.m. Projektinės dienos Pamokų tvarkaraštis Pamokų laikasAtostogosBūreliai Mokinių priėmimas į mokyklą Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių priėmimas į mokyklą

Mokiniai į mokyklą priimami:

* pagal gyvenamąją vietą ir priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarką;
* Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, esant galimybei, atsižvelgiant į tėvų ar vaikų pageidavimus, tėvų prašymus;
* pateikus tėvų ar globėjų prašymą ir vaiko asmens dokumentą, mokymosi pasiekimus patvirtinantį dokumentą ir su mokyklos vadovu pasirašius priėmimo mokytis sutartį;
* į priešmokyklinę grupę ir pirmą klasę - pateikus sveikatos pažymėjimą;
* į kitas klases, pateikus tėvų arba globėjų prašymą, vaiko asmens dokumentą, laisvos formos pažymėjimą apie jo mokymosi ankstesnėje mokykloje pasiekimus, su mokyklos vadovu pasirašius priėmimo sutartį.
* Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento - mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.


Sutarties sudarymo tvarka

Už vaiką iki 14 metų sutartį sudaro vienas iš tėvų (globėjų ). Sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, o sutarties kopija segama į asmens bylą. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje. 

Sudarius mokymo sutartį, asmuo įtraukiamas į mokyklos abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla. Mokinio asmens byloje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.

Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos, kurioje mokinys tęsia mokslą, prašymą, mokyklai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos arba pateikiama nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
 

Mokinių perėjimo į kitą mokyklą tvarka

Prašymą pateikia tėvai arba globėjai. Mokinys privalo atsisakityti su mokyklos biblioteka ir pristatyti atsiskaitymo lapelį. Klasės auklėtojas išrašo mokslo pasiekimo pažymėjimą, baigusiems ugdymo programą - išsilavinimo pažymėjimą, kurie registruojami pažymėjimų apskaitos knygoje.

Nebaigusiems mokslo metų, klasės auklėtojas išrašo pažymą, patvirtintą mokyklos direktoriaus.
 


Mažeikių rajono Žemalės pradinės mokyklos darželio grupė komplektuojama iki mokslų metų pradžios ir vaikai į grupę priimami visus metus.
Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarką, direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus šiuos dokumentus:

* vaiko sveikatos pažymėjimą ( forma F027 - 1/a) iš gydymo įstaigos;
* prašymą dėl priėmimo į darželį;
* vaiko gimimo liudijimą.

Vaikų išbraukimas iš sąrašų:

* Vaikai išbraukiami iš įstaigos direktoriaus įsakymu, tėvams (globėjams) pateikus prašymą dėl išbraukimo iš darželio.
* Vaiko išlaikymas  darželio grupėje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai (globėjai) nuo užmokesčio dalinai atleidžiami arba visiškai atleidžiami. Įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, jeigu  dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis. 

 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas