NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Ugdymo planaiVeiklos planasPradinio ugdymo planaiPriešmokyklinio ugdymo planaiIkimokyklinio ugdymo programaBibliotekos veiklos planaiVaiko gerovės komisijos veiklos planasMokyklos tarybos planasUgdymo proceso priežiūraStrateginis planas
Ugdymo proceso priežiūra

 

 

Eil.
Nr.
 
Tema
Tikslas
Priežiūros objektas
Data
Kur svarstyti, kam panaudoti medžiagą
1.
Susipažinimas su naujai pradėjusiais dirbti mokytojais, specialistais
Teikti profesinę pagalbą pradėjusiems dirbti mokytojams, specialistams
Aušra Gaurilavičiūtė
 
Mokslo metų eigoje
Mokytojų tarybos posėdžiui, auditui
2.
Ugdymo turinio diferencijavimas pamokoje
Spec. poreikių mokinių intelekto išgalės, diferencijuojant darbą pamokoje
4 klasėje - matematika, lietuvių kalba, pasaulio pažinimas;
8 klasėje – lietuvių ir anglų kalbos, matematika;
10 klasėje – lietuvių ir anglų kalbos, matematika, istorija, biologija
 
Sausio, gegužės mėn.
 
 
Spalio, balandžio mėn.
 
Kovo, birželio mėn.
 
Kiekvieną trimestrą
Mokytojų tarybos posėdžiui, auditui
3.
Pedagoginė sąveika
Mokytojų ir mokinių santykiai veikloje
Technologijos, dailė, biologija, chemija, gamta ir žmogus
 
Antras trimestras
Mokytojų tarybos posėdžiui, auditui
4.
Informacinių technologijų diegimas ugdymo procese
Informacinių techninių priemonių panaudojimo galimybių įtaka ugdymo kokybei
Geografija, istorija, anglų kalba, biologija, matematika, lietuvių kalba
Trečias trimestras
Mokytojų tarybos posėdžiui, auditui
5.
Mokinių žinių atitikimas ugdymo programai
Mokinių žinių, supratimo ir gebėjimų kokybė
1 klasė – skaitymas;
4 klasė – visi mokomieji dalykai;
6, 8 ir 10 klasėse – lietuvių kalba ir matematika
Kovo   mėn.
Balandžio
mėn.
 
balandžio – gegužės mėn.
 
Mokytojų tarybos posėdžiui, auditui
6.
Neformalusis ugdymas
Mokinių saviraiškos, kūrybiškumo ugdymas, neformaliojo ugdymo veikloje
 
Visi neformaliosios veiklos būreliai
Per mokslo metus
Mokytojų tarybos posėdžiui, auditui
7.
Mokyklinė dokumentacija
Klasių dienynų, neformaliojo ugdymo veiklos dienynų tvarkymas
 
Viso klasės
Vieną kartą per du mėn.
Mokytojų tarybos posėdžiui
8.
Ugdymo programos
Ugdymo programų įgyvendinimas
 
Visi dalykai
Balandžio mėn.
Mokytojų tarybos posėdžiui

 

Žemalės pagrindinė mokykla

 

Mokytojų Tarybos posėdžiai 2013-2014 m.m.

 

Eil.

Nr.

Posėdžio temos, nagrinėjami klausimai

Data

Atsakingas

1.

1. Moksleivių ugdymas: mokinių veiklos pamokose, pažangos stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas.

 

2. Ugdymo turinio diferencijavimas, integravimas, individualizavimas, spec. poreikių mokinių ugdymas(is).

 

3. 5 klasės mokinių adaptacija. Tyrimų rezultatai.

 

4. I-ojo trimestro 5-10 kl. pažangumo ir lankomumo rezultatų aptarimas.

 

 

5. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, siekiant geresnio mokinių pažangumo ir lankomumo, užtikrinant saugumą.

 

6. Neformaliojo ugdymo veikla mokykloje, mokinių savivalda.

12-10

A. Dipševičienė

A. Druskinienė

 

 

Dalykų

mokytojai

 

A. Lileikis

 

A. Druskinienė

Klasių auklėtojai

Dalykų mokytojai

 

A. Dipševičienė

A. Druskinienė

D. Stancevičienė

 

A.Druskinienė

D. Lazdauskienė

2.

1. I-ojo pusmečio pažangumo ir lankomumo aptarimas 1-4 klasėse.

 

 

 

2. IT taikymas įvairių dalykų pamokose.

 

3. Specialių poreikių mokinių ugdymas 8-oje klasėje.

 

 

4. Dėl metodinės veiklos mokykloje.

 

 

 

5. Dėl vaiko gerovės komisijos veiklos.

 

 

 

6. Dėl mokyklos veiklos įsivertinimo.

 

 

7. Dėl prevencinių programų ir socialinės veiklos vykdymo mokykloje.

02-05

A. Druskinienė

Pradinių klasių

mokytojai

 

D. Kovėrienė

V. Viskuntas

 

D. Kovėrienė

K. Milkintienė

 

A. Druskinienė

Metodinių grupių vadovai

 

A. Dipševičienė

K. Milkintienė

 

A. Druskinienė

 Įsivertinimo grupių vadovai.

 

D. Lazdauskienė

3.

1. II-ojo trimestro pažangumo ir lankomumo aptarimas.

Ugdymo ir ugdymosi rezultatai 5-10 klasėse.

 

2. Dėl tyrimų: ,, Mokinių mokymosi krūvis, namų darbų krūvis“, ,, Kontroliniai darbai“.

 

3. Dėl sveikatos priežiūros, logopedės, socialinės pedagogės veiklos mokykloje gerinant mokinių mokymosi kokybę, lankomumą, elgesį.

03-07

A. Druskinienė

Klasių vadovai

 

 

A. Druskinienė

 

 

 

 S. Vaičiuvienė

K. Milkintienė

D. Lazdauskienė

 

4.

1. Dėl 1-4 kl. II pusmečio  ir metinio pažangumo ir lankomumo rezultatų svarstymo, pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimų išdavimo svarstymo.

 

 

2. Dėl mokymo(si) pasiekimų, pažangumo ir lankomumo III-iojo ir metinio trimestrų 5 klasėje, siūlymo kelti į aukštesnę klasę.

 

3. Dėl Mokyklos Tarybos veiklos 2013-2014 m.m.

05-29

A.Druskinienė

I. Kvedarienė

V. Lileikienė

A. Lileikis

 

 

Klasių auklėtojai

 

 

V.Viskuntas

5.

1. Dėl 6-10 klasių mokinių III trimestro ir metinio pažangumo ir lankomumo rezultatų svarstymo, siūlymo kelti į aukštesnes klases.

 

2. Dėl ugdymo plano projekto oarengimo 2014-2015 m.m.

 

 

3. Dėl pamokų krūvio mokytojams paskirstymo projekto 2014-2015 m.m.

06-05

A. Druskinienė

Klasių auklėtojai

 

 

A. Dipševičienė

A.Druskinienė

 

A. Dipševičienė

A. Druskinienė

 

  Tarybos pirmininkas                                       Audronė Dipševičienė

  Tarybos sekretorė                                            Danutė StancevičienėNaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama