NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Ugdymo planaiVeiklos planasPradinio ugdymo planaiPriešmokyklinio ugdymo planaiIkimokyklinio ugdymo programaBibliotekos veiklos planaiVaiko gerovės komisijos veiklos planasMokyklos tarybos planasUgdymo proceso priežiūraStrateginis planas
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) veiklos planas 2016–2017 M. M.

 

Tikslas. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių.

Uždaviniai:
* Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą mokykloje.
*Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus.
* Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose.
*Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal įstatymą.
*Atlikti mokinio ugdymo(si) poreikių pirminį vertinimą.
*Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais.
*Vykdyti krizių valdymą mokykloje.

 

Eil.Nr.

Veiklos turinys

Vykdymo laikas

Atsakingi asmenys

1. VGK POSĖDŽIAI

1.1.

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 2016–2017 m. m. pateikimas

Rugpjūčio 31 d.

VGK nariai 

1.2.

Organizuoti MVGK posėdžius

 

 

Kas antrą mėnesį paskutinį mėnesio antradienį 14.00 val.

VGK nariai

1.3

 

 

 

Organizuoti MVGK pasitarimus teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, elgesio klausimais

Esant poreikiui vieną kartą po dviejų mėnesių.

 

VGK nariai

 

 

        1.4.

Sudaryti ir patvirtinti mokinių, gaunančių švietimo pagalbą, sąrašą.

 

     Spalis

 

VGK nariai

           

 

 

1.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinkti informaciją apie mokinius turinčius mokymosi sunkumų:

1.gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą;

2.aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį ugdymą;

3. konsultuoti mokytojus ir tėvus.

Visus mokslo metus, pagal poreikį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VGK nariai   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aptarti specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir nesėkmes su mokytojais ir tėvais;
teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių naudojimo.

 Visus mokslo metus, kas du mėnesius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VGK nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7.

 

 

 

 

 

 

 

Tirti pirmokų adaptaciją.

Visus mokslo metus pagal poreikį.

VGK nariai

   Pastaba: Veiklos plano vykdymo laikotarpiu veiklos turinys ir data gali būti koreguojami.  
                                                                               
                                                                                                   VGK pirmininkas l.e. direktoriaus pareigas Toma Butnoriūtė

  

ŽEMALĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas

2015–2016 m.m.

Tikslas – kurti sistemingą ir kokybišką specialiosios pagalbos organizavimo modelį.

Uždaviniai:

  1. Teikti individualią, pogrupinę specialiąją pedagoginę pagalbą SUP turintiems mokiniams.
  2. Organizuoti moksleivių specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimą Mažeikių PPT.
  3. Teikti metodinę pagalbą tėvams ir pedagogams.
  4. Informuoti vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, visuomenę apie specialiosios pagalbos mokykloje teikimo galimybes.
  5. Skatinti pedagogus domėtis naujovėmis, kelti kvalifikaciją specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokymo klausimais dalyvaujant seminaruose, kursuose, dalinantis patirtimi.

Eil. Nr.

Veiklos kryptys

Atsakingi asmenys, dalyviai

Vykdymo laikas

1.

Metodinės medžiagos, literatūros, rekomendacijų specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais kaupimas, sisteminimas. Patirties, įdėjų, naujovių sklaida.

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, mokytojo padėjėja.

2015-2016

m. m.

2.

Mokinių, turinčių raidos ypatumų bei sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, pedagoginių, psichologinių problemų stebėjimas, vertinimas, nukreipimas į Mažeikių PPT. Reikalingų dokumentų parengimas.

Vaiko gerovės komisija, pedagogai.

2015-2016

m. m.

3.

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių sąrašo sudarymas ir patvirtinimas Mažeikių. PPT.

Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas Mažeikių PPT.

Vaiko gerovės komisija, specialioji pedagogė, logopedė.

Iki

2015-09–02

Iki

     2015-10-01

4.

Pritaikytų BU programų aprobavimas.

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

2015-09-28

5.

Informacijos apie mokykloje teikiamą specialiąją pagalbą, sisteminimas, informacinės medžiagos rengimas ir atnaujinimas mokyklos interniatiniame puslapyje.

Pagalbą teikiantys specialistai, kompiuterių technikas.

2015-2016

m.m.

6.

I – ojo pusmečio SUP, turinčių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas: išvados, siūlymai.

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

2016

Sausis-Vasaris

7.

SUP, turinčių mokinių stebėjimas pamokose.

Vaiko gerovės komisijos nariai.

Nuolat  

8.

 

II – ojo pusmečio SUP, turinčių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas: išvados, siūlymai.

 

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

2016 m.

Gegužė-Birželis

9.

Vaiko gerovės komisijos metinės veiklos analizė, vertinimas, ataskaita mokyklos tarybai.

Gairės kitiems mokslo metams.

Vaiko gerovės komisija

2016 m.

Birželis

 

 

 

Suderinta mokyklos Vaiko gerovės komisijoje  2015-08-31   Prot. Nr.7.   

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (ė)                                             Audronė Dipševičienė

 

 

 2013– 2014 m. m.

 

Tikslas – kurti sistemingą ir kokybišką specialiosios pagalbos organizavimo modelį.

 

 

Uždaviniai:

  1. Teikti individualią, pogrupinę specialiąją pedagoginę pagalbą SUP turintiems mokiniams.
  2. Organizuoti moksleivių specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimą Mažeikių PPT.
  3. Teikti metodinę pagalbą tėvams ir pedagogams.
  4. Informuoti vaikus, tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus, visuomenę apie specialiosios pagalbos mokykloje teikimo galimybes.
  5. Skatinti pedagogus domėtis naujovėmis, kelti kvalifikaciją specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių mokymo klausimais dalyvaujant seminaruose, kursuose, dalinantis patirtimi.

 

Eil. Nr.

 

Veiklos kryptys

 

Atsakingi asmenys, dalyviai

 

Vykdymo laikas

1.

Metodinės medžiagos, literatūros, rekomendacijų specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais kaupimas, sisteminimas. Patirties, įdėjų, naujovių sklaida.

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, mokytojo padėjėja.

2013-2014

m. m.

2.

Mokinių, turinčių raidos ypatumų bei sutrikimų, ugdymo(si) sunkumų, pedagoginių, psichologinių problemų stebėjimas, vertinimas, nukreipimas į Mažeikių PPT. Reikalingų dokumentų parengimas.

Vaiko gerovės komisija, pedagogai.

2013-2014

m. m.

3.

Švietimo pagalbą gaunančių mokinių sąrašo sudarymas ir patvirtinimas Mažeikių. PPT.

Vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų sąrašo sudarymas ir patvirtinimas Mažeikių PPT.

Vaiko gerovės komisija, specialioji pedagogė, logopedė.

Iki

2013-09–02

Iki

     2013-10-01

4.

Pritaikytų BU programų aprobavimas.

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

2013-09-28

5.

Informacijos apie mokykloje teikiamą specialiąją pagalbą, sisteminimas, informacinės medžiagos rengimas ir atnaujinimas mokyklos interniatiniame puslapyje.

Pagalbą teikiantys specialistai, kompiuterių technikas.

2013-2014

m. m.

6.

I – ojo pusmečio SUP, turinčių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas: išvados, siūlymai.

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai).

2014

Sausis-Vasaris

7.

SUP, turinčių mokinių stebėjimas pamokose.

Vaiko gerovės komisijos nariai

Nuolat  

8.

 

II – ojo pusmečio SUP, turinčių mokinių ugdymo rezultatų aptarimas: išvados, siūlymai.

 

Vaiko gerovės komisijos nariai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

2014 m.

Gegužė-Birželis

9.

Vaiko gerovės komisijos metinės veiklos analizė, vertinimas, ataskaita mokyklos tarybai.

Gairės kitiems mokslo metams.

Vaiko gerovės komisija

2014 m.

Birželis

 

 

Suderinta mokyklos vaiko gerovės komisijoje  2013-08-30   Prot. Nr.11.   

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (ė)                                             Audronė Dipševičienė

 

 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama