NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Ugdymo planaiVeiklos planasPradinio ugdymo planaiPriešmokyklinio ugdymo planaiIkimokyklinio ugdymo programaBibliotekos veiklos planaiVaiko gerovės komisijos veiklos planasMokyklos tarybos planasUgdymo proceso priežiūraStrateginis planas
Strateginis planas

                                            

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                         Žemalės pagrindinės mokyklos

                                                                                                                         direktoriaus 2014-03-18

                                                                                                                          įsakymu Nr.V1-12

                                                                                                                       
                                                                                                                          PRITARTA  
                                           
                                                                             
                                                                                                                         Mažeikių rajono savivaldybės

                                                                                                     švietimo skyriaus administracijos
                                                                                             
        Vedėjo 2014-03-17

                                                                                                     įsakymu Nr.ŠV1-45

                                                                                                     PRITARTA                                                   

                                                                                                   Žemalės pagrindinės mokyklos

                                                                                                   tarybos posėdžio 2014 m. kovo 10d.

                                                                                                   protokolas Nr.V5-1                                                              

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2014-2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

I. ĮVADAS

 

                      Mažeikių rajono Žemalės pagrindinės mokyklos 2014-2016 metų strateginį veiklos planą parengė darbo grupė, sudaryta 2013-12-31 direktoriaus įsakymu V1-51.

                      Mokyklos kodas 191815211, adresas: D. Poškos g. 52, Žemalės k., Mažeikių r. LT- 89416, tel.: 8 443 42645, el. p. zemalesmokykla@gmail.com., internetinis puslapis - www.zemalespm.w3.lt.

                      Strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.827 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimo Nr.1220 redakcija) patvirtinta Strateginio pkanavimo metodika, Valstybinė Švietimo 2013-2022 m. strategija, mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais.

                       Strateginio plano tikslas - efektyviai valdyti ugdymo įstaigos veiklą, telkti mokyklos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti įstaigos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą mokyklos vystymosi kryptį ir prioritetus.

                                                  

II. MOKYKLOS PRISTATYMAS

 

            Istorijos šaltiniai nurodo, kad parapijinė mokykla Žemalės kaime prie bažnyčios buvo įsteigta 1765 m. Manoma, kad ji veikė trumpai, nes vėlesniuose dvaro dokumentuose apie ją neužsimenama.

            Kaimo mokyklos pradininke reikėtų laikyti mokyklą įsteigtą 1842 m. Ją baigusieji buvo priimami į Varnių kunigų seminariją be papildomų egzaminų. Po 1863 m. sukilimo ji buvo surusinta. Mokyklos kursas buvo aukštesnis, kaip kitų pradžios mokyklų - tai dviklasė ( prichodskaja) mokykla. Mokėsi joje 40 - 50 mokinių. 1919 m. veikė pradžios mokykla, 1944-1949 m. Žemalėje veikė progimnazija, kuri vėliau pertvarkyta į septynmetę mokyklą, veikusią iki 1962 m. 1967-1968 m. buvo statomas naujas mokyklos pastatas į kurį ir perkeliamos klasės iš senųjų pastatų. Keičiant mokyklos statusus (nepilna vidurinė, devynmetė), nuo 1993 metų mokykla vadinasi  pagrindinė mokykla. 1999 metais įvykus reorganizacijai pasipildome dešimta klase. Mokykloje mokosi 144 mokiniai. Mokinių skaičiui mažėjant šiuo metu joje mokosi 61 mokinys , o ikimokyklinę grupę lanko 6 vaikai.

            2006 –2007 m. mokykloje buvo sėkmingai vykdomi ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto “Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Mažeikių r. Ukrinų ir Žemalės pagrindinėse mokyklose” rekonstrukcijos darbai. Darbų atlikta daugiai kaip už 200 tūkst. Lt.

            Esant patalpų stokai, nes įsirengėme naują kompiuterių klasę pradžioje su 5 kompiuteriais, vėliau ją papildėme iki 10 vnt., sporto salę iš mokyklos patalpų perkėlėme ir įsirengėme netradicinėje erdvėje – buvusioje mokyklos katilinėje. Šios patalpos atliko, kai mokykloje buvo įrengtas elektrinis šildymas.

            2008-2009 m. kartu su Žemalės bendruomene įgyvendinome Žemės ūkio ministerijos projektą. Už 30 tūkst. Lt buvo paklota nauja krepšinio aikštelės danga. Čia mums padėjo ir rajono verslininkai, buvę mokyklos mokiniai (parėmė finansiškai).

            Kadangi siekėme sutvarkyti mokyklos teritoriją Nacionalinei Mokėjimo Agentūrai 2011 m. pateikėme paraišką projektui “Sklypo sutvarkymo objektų Žemalės kaime Mažeikių rajone statyba”, įgyvendinamą pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės plėtros strategijos ” Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija” priemonę “Gyvenviečių centrinių aikščių ir aplinkinių objektų tvarkymas”. 2013 m. baigtas projekto įgyvendinimas – už 199 tūkst litų sutvarkytos privažiavimo aištelės, pėsčiųjų takai, įrengtas teritorijos apšvietimas ir lietaus nuotekų surinkimo linijos. Šiame projekte mus parėmė partneriai – Mažeikių rajono savivaldybės administracija bei Šerkšnėnų seniūnija.

            Blogėjanti demografinė padėtis pasunkino ir mokyklos padėtį, sumažėjo mokinių skaičius, todėl tenka komplektuoti jungtinius pradinių klasių, 5-6 ir 7-8 klasių komplektus. Šitokia padėtimi nėra petenkinti nei mokiniai, nei tėvai, nei mokytojai, nes blogėja darbo sąlygos, mokymosi motyvacijos lygis irgi žemėja.      

            Nuo 2006 m. mokykla tapo finansiškai savarankiška asignavimo valdytoja.

            Šiuo metu mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagindinio ugdymo programos. Mokykloje dirba 17 pedagoginių darbuotojų: direktorius, pavaduotojas ugdymui

(0,5 et.), 13 mokytojų, logopedas (0,25 et.), spec. pedagogas (0,25 et.), soc. pedagogas (0,5 et.), bibliotekininkas (0,5 et.), mokytojo padėjėjas (0,5 et.), priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas (0,61 et.).

            Pagrindine darboviete mokykla yra 13 pedagoginių darbuotojų. Pensijinio amžiaus pedagogų mokykloje šiuo metu nedirba. Visi mokytojai, išskyrus vieną, turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 6 mokytojai - metodininkai,  9 - vyr. mokytojai, du antraeilininkai mokytojai neturi pedagoginės kvalifikacijos.

            Per pastaruosius metus mokykla daug dėmesio skyrė ne tik akademiniams rodikliams, bet ir bendrųjų įvairių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui, tokių, kaip iniciatyvumas, darbas komandoje, komunikavimas, verslumas, kompiuterinis raštingumas. Mūsų veiklos tikslai buvo orientuoti į mokinių pilietiškumo ugdymą, akcentuojant pareigų, atsakomybės, teisių ir galimybių dermę. Daug dėmesio skiriame pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Mokytojai dalyvauja Mažeikių Švietimo centro organizuojamuose seminaruose, dalijimasi gerąja savo darbo patirtimi su kolegomis iš kitų tajono pagrindinių mokyklų. Aktyvus bendradarbiavimas vyksta su Ukrinų, Renavo, Daubiškių pagrinindinėmis mokyklomis.

            Mokykla dalyvavo Mokyklų tobulinimo programos Plius projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, todėl buvome aprūpinti mokymo priemonėmis, organizacine technika. Mokytojams sudarytos sąlygos naudotis vaizdo, garso aparatūra bei kitomis IT priemonėmis pamokose ir neformaliojo ugdymo veikloje. Mokiniai, panudodami MK bei savo lėšas, vyksta į ekslursijas, edukacinius užsiėmimus pravedamus už mokyklos ribų.

            Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri laiku nustato mokinių specialiuosius poreikius, bendradarbiauja su Mažeikių pedagogine psichologine tarnyba. Mokytojai rašo atskiras dalyko programas specialiųjų poreikių mokiniams. Sistemingai teikiama socialinė - pedagoginė pagalba, vyksta prevencinė veikla. Socialinė pedagogė aktyviai dirba su probleminio elgesio mokiniais. Į pagalbą kviečiamasi ir Šekšnėnų seniūnija, su kuria palaikomas glaudus bendradarbiavimas.

            Mokinių mokymosi pasiekimai apibendrinami Mokytojų tarybos posėdžiuose. Nuolat vyksta  5-10 kl. trimestrų, 1-4 kl. pusmečio, metinių vertinimų analizės, pasiekimų patikrinimų rezultatų aptarimas ir daromos išvados dėl situacijos tobulinimo.

            Mokykloje veikia aktyvi savivalda: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių klubas. Kartu su Mažeikių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialiste organizuojamos sveiko gyvenimo būdo, higienos ir prevencijos pamokėlės pradinių klasių mokiniams, lytinio švietimo paskaitos paaugliams.

            Mokykloje organizuojamos jau tradicija tapusios akcijos: ,,Darom“, ,,Atmintis gyva, nes liudija“, ,,Drąsinkime ateitį“, ,,Sveikatiada“, akcija prieš smurtą, rūkymą, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą, kasmet dalyvaujame organizuojamoje Tolerancijos dienoje, rengiami pilietinio ugdymo projektai, prevenciniai renginiai.

            Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo organizavimas, kelionių išlaidų kompensavimas yra nustatytas Savivaldybės tarybos sprendimu. Įgyvendinant sprendimą, apraše numatyta kasmet tikslinti mokinių vežiojimo maršrutus. Prireikus sprendimas gali būti keičiamas. Šiuo metu maršrutiniu autobusu pavežami 6 1-10 klasių mokiniai. Vienas mokinys, gyvenantis toliau kaip 3 km ir, nesant galimybei pavežti maršrutiniu autobusu, yra pavežamas kitu apraše numatytu būdu ( tėvai).

            Mokyklos finansinius išteklius sudaro (MK) mokinio krepšelio, savivaldybės, specialiosios lėšos, valstybės delaguotos funkcijos (nemokamas mokinių maitinimas), gyventojų pajamų 2 proc. parama, lėšos, gaunamos pagal projektinę veiklą (iš ES fondų arba valstybės bei savivaldybės biudžeto). Finansinius išteklius mokykla naudoja taupiai ir tikslingai.

            Mokyklos vidaus priežiūros sistema fiksuojama mokslo metų veiklos plane. Priežiūros funkcijas atlieka mokyklos vadovai. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma priežiūra, yra mokyklos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinis veiklos planas, pareigybinės instrukcijos. Kasmet vykdomas veiklos kokybės įsivertinimas, naudojantis įsivertinimo rekomendacijomis. Jo išvados panaudojamos įstaigos veiklos tobulinimui, planavimo procesams pagrįsti. Finansinės veiklos kontrolę mokykloje vykdo valstybės kontrolės institucijos, steigėjas.

 

ESAMOS BŪKLĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

 

  STIPRYBĖS

 

·        Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis  ir  pagrindinis ugdymas teikiamas arčiau mokinių gyvenamosios vietos.

·        Sėkmingas tolesnis mokinių mokymasis (baigę pagrindinio ugdymo programą, toliau tęsia mokslą gimnazijose arba profesinio ugdymo įstaigose).

·        Mokykla atvira dialogui, svetinga mokinių tėvams ir kitiems bendruomenės nariams.

·        Aktyvus mokinių dalyvavimas organizuojamuose konkursuose, projektuose, renginiuose.

·        Sėkmingai vykdoma socialinė veikla.

·        Kvalifikuoti, kompetetingi darbuotojai, minimali jų kaita.

·        Mokinių maitinimo sąlygos.

·        Nuolatinis ir savalaikis tėvų informavimas apie vaiko mokymąsi, elgesį bei mokyklos veiklą.

·        Sudarytos palankios sąlygos bendradarbiavimui, kompetencijų ugdymui, gerosios patirties sklaidai.

·        Teikiama logopedo, spec. pedagogo, soc. pedagogo ir mokytojo padėjėjo pagalba.

·        Mokyklos viešosios erdvės rekonstrukcija.

·        Mokytojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą ir yra savo mokomjo dalyko specialistai.

·        Apšviesta mokyklos teritorija tamsiu paros metu užtikrina mokinių saugumą.

 

SILPNYBĖS

 

·        Mokinių tėvų pasyvumas.

·        Mokinių mokymosi motyvacijos stoka.

·        Nepakankamas ugdomosios veiklos ryšys su gyvenimo praktika ir mokinių interesais, jų profesinis orientavimas.

·        Nepakankamas kiekis modernių mokymo priemonių, o ir turimos nėra pilnai panaudojamos.

·        Rėmėjų stygius.

·        Nepakankamas mokinių kūrybiškumo ugdymas pamokose.

·        Mažėja klasių komplektų skaičius.

 

GALIMYBĖS

 

·        Išlaikyti pagrindinės mokyklos tipą sudarant galimybes įgyti pagrindinį išsilavinimą arčiau gyvenamosios vietos.

·        Įdiegti elektroninį dienyną užtikrinant efektyvesnį tėvų informavimą apie mokinių ugdymo ( si) pasiekimus ir lankomumą.

·        Skatinti mokinius aktyviau dalyauti mokyklos ir rajono organizuojamose olimpiadose ir varžybose.

·        Tenkinami mokinių pavežėjimo į mokyklą poreikiai.

·        Atvira, moderni, nuolat besimokanti mokykla kaip organizacija išplėtos galimybę būti švietimo ir sporto centru kaime.

·        Pakankamas vaikų skaičius sudaro galimybę steigti ikimokyklinio ugdymo grupę.

 

GRĖSMĖS

 

·        Mažėjantis mokinių skaičius.

·        Mažėjant kompektų skaičiui gali atsirasti problemų dėl mokytojų darbo krūvio.

·        Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų auklėjimui.

·        Mažėja gaunamos mokinio krepšelio lėšos.

·        Patalpų įrengimas ikimokyklinio ugdymo grupei.

·        Elgesio kultūros stoka mokinių tarpe.

 

MOKYKLOS IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

 

  Mokyklos išorinė aplinka analizuojama PEST (politiniai, ekonominiai, socialiniai, technologiniai) analizės būdu.

 

Politiniai veiksnai

 

                       Mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti įstaiga, yra priklausoma nuo šalyje ir rajone formuojamos švietimo politikos, t.y. nuo Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo – Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų.

                      Mokykla savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014-2016 metų bendruoju planu bei mokyklos nuostatais.

 

Ekonominiai veiksniai

 

Švietimo institucijų veikla yra susijusi su šalies ekonomika, nes didžioji dalis išlaidų (MK) finansuojama valstybės, o kitą dalį (aplinkos lėšos) – rajono savivaldybė, tačiau skiriamas biudžetas neatitinka mokyklos poreikių (trūksta lėšų personalo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms apmokėti, remontui, sanitarinių-higieninių sąlygų pagerinimui, komulalinėms reikmėms). Šalies ūkio finansų krizė palietė ir mūsų mokyklą - sumažėjo gyventojų pajamos, padidėjo nedarbas, padidėjo šeimų, gyvenančių iš socialinių pašalpų, skaičius. Mokykla papildomų lėšų gauna dalyvaudama programose ir projektuose bei iš 2 proc. metinių pajamų mokesčio įnašų, pervestų mokyklai.

 

Socialiniai veiksniai

 

                      Mokykla įsikūrusi Žemalės kaime, kuris nuo Šerkšnėnų seniūnijos centro nutolęs 7 km., o nuo savivaldybės centro - 20 km. Čia mokosi mokiniai iš Žemalės, Gūdiškės, Račių ir Mažaičių kaimų. Bendra socialinė situacija nėra gera, nes kaime trūksta darbo vietų (yra mokykla, kurios patalpose įsikūręs med. punktas, parduotuvė, atvyksta kilnojamasis paštas, du pieno surinkimo punktai, kaimo biblioteka ir kultūros namai). Didesnė dalis kaimo gyventojų užsiima žemės ūkio veikla (smulkūs ūkininkai). Gaunamas atlygis menkas. Dalis gyventojų sunkiai prisitaiko prie rinkos ekonomikos, laukia valstybės paramos, išlaikymo, gyvena iš pašalpų už vaikus (39 % mokinių gauna nemokamą maitinimą) arba jau gauna senatvės pensiją. Pinigų užtenka tik minimalioms reikmėms patenkinti.

                       Mokinių skaičiaus mažėjimui turi įtakos darbo vietų trūkumas bei mažas gimstamumas Žemalės kaime, todėl jungiamos klasės, mažėja klasių komplektai. Pagal turimą mokinių 9-10 kl. skaičių mokykla pagrindine išlieka iki 2016 m. rugsėjo 1 d. Vadovaujantis patvirtintu Mažeikių r. mokyklų tinklo pertvarkos 2014-2016 m. bendruoju planu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. planuojame tapti mokykla - daugiafunkciu centru, kur sudarytume sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo programą, plėtosime socialainių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenei, teikiant kokybiškas socialines, edukacines, kultūrines paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius.

 

Technologiniai veiksniai

 

                      Ne tik mokykloje, bet ir namų ūkiuose plinta informacijos ir komunikacijos technologijų nauojimas. Tai teigiamai skatina darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. IT plėtra gali padėti ugdymo procesą pritaikyti skirtingų poreikių ir galimybių vaikams. IKT galimybės kontaktams su visuomene vis dar nepilnai išnaudojamos, nors mokykla turi pakankamai modernių ugdymo priemonių. Norėtųsi pasiekti tokį pedagoginės bendruomenės lygį, kurią sudarytų reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys mokytojai.

                      Įstaiga ir toliau sieks būti bendruomenės kultūros, informacijos, savišvietos, komunikavimo ir bendradarbiavimo centru, atviru vietos bendruomenei.

 

III. MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA

 

  Mokyklos vizija

                      Žemalės pagrindinė mokykla - patraukli, šiuolaikiška, atvira pokyčiams įstaiga teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, sveiką ir saugią aplinką, padedanti lavintis, mokytis pagal gebėjimus, ugdanti gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau, atvira vietos bendruomenei.

 

Mokyklos misija

                      Žemalės pagrindinė mokykla teikia kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, kuria patrauklias sąlygas ugdymui saugioje, jaukioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, užtikrina sąlygas visiems įgyti būtinas kompetencijas.

 

Mokyklos filosofija

                      “Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui” (Seneka)

 

Vertybės

                      Tobulėjimas

                      Mokymasis

                      Bendradarbiavimas

 

Prioritetai

 

1. Atsakingos, saugios, sveikos mokyklos bendruomenės kūrimas.

2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, vietos bendruomene ir socialiniais partneriais.

 

 

IV. MOKYKLOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 

Prioritetų įgyvendinimo planas

1. Prioritetas. Atsakingos, saugios, sveikos mokyklos bendruomenės kūrimas.

 

Tikslas: Tobulinti ugdymo procesą

 

Uždavinys: Kelti mokinių mokymosi motyvaciją

 

Priemonė

Rodiklis, rezultatas

Vykdytojai, partneriai

Ištekliai

Pasiekimų laikas

Ugdymo turinio

diferencjavimas, individualizavimas.

Mokymosi motyvacijos pakilimas

Dalykų mokytojai

MK

Nuolat

Kūrybingumą ugdančių metodų taikymas, atsisakant rezultatų neduodančios veiklos

Mokymosi motyvacijos pakilimas

Dalykų mokytojai, metodinė grupė

MK

Nuolat

Mokytojų gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos kėlimo kursų metu įgytų žinių panaudojimas

Mokymosi motyvacijos pakilimas

Dalykų mokytojai, metodinė grupė

MK

Nuolat

Mokytis padedantis vertinimas ir įsivertinimas

Mokymosi motyvacijos pakilimas

Dalykų mokytojai

MK

Nuolat

Mokymasis įvairiose aplinkose, mokymasis praktiškai veikiant

(edukaciniai užsiėmimai ir tikslinės išvykos į muziejus, parkus, įmones, bendroves, susipažinimas su įvairių profesijų atstovais)

Mokymosi motyvacijos pakilimas, įdomesnės, įvairesnės pamokos

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

MK

Nuolat

Tikslingas IKT bazės panaudojimas

Įdomesnės, įvairesnės pamokos

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai

MK

Nuolat

Pamokų lankomumo gerinimas skatinant mokinius

Lankomumo gerėjimas

Vadovai, Vaiko gerovės komisija, klasių auklėtojai

MK

Nuolat

Uždavinys: Stebėti mokinių pažangą

 

Pažangos bei pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo sistemų tobulinimas

Naujos vertinimo sistemos

Vadovai, metodinė grupė

MK

Nuolat

Visuminis mokinių pažinimas atsižvelgiant į mokinių poreikius, galimybes, siekius

Mokinių aktyvus dalyvavimas pamokose, neformalioje veikloje, gebėjimų atskleidimas

Dalykų mokytojai, Vaiko gerovės komisija

MK

Nuolat

 Tikslas: Užtikrinti mokiniams teikiamų paslaugų kokybę

 

 Uždavinys: Padėti mokiniams lavintis, mokytis pagal gebėjmus

 

Spec. poreikių mokinių ugdymo plėtojimas

Įgytas išsilavinimas pagal gebėjimus ir galias

Mokytojai, dirbantys su spec. poreikių mokiniais, Vaiko gerovės komisija, logopedas, spec. pedagogas

MK

Nuolat

Profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai priemonių mokiams teikimo plėtojimas

Mokinių tolimesnio mokymosi pasirinkimas

Klasių auklėtojai, soc. pedagogė, pavaduotoja ugdymui

MK

Nuolat

Dėmesys gabių mokinių ugdymui stiprinti

Mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose, varžybose

Vadovai, mokytojai

MK

Nuolat

Uždavinys: Plėtoti socialinės pedagoginės pagalbos ir sveikatos priežiūros įgyvendinimą

 

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas

Įgyvendinta vaiko teisė į mokslą

Vadovai, Vaiko gerovės komisija, metodinė grupė

MK

Nuolat

Vaiko saugumo užtikrinimas mokykloje

Užtikrintas vaiko saugumas mokykloje

Vadovai, Vaiko gerovės komisija, metodinė grupė

MK

Nuolat

Mokinių sveikatos priežiūros užtikrinimas

Saugoma ir stiprinama mokinių sveikata

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vadovai, klasių auklėtojai

MK,

SB

Nuolat

 Tikslas: Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, būtinas ugdymo kokybės užtikrinimui

 

 Uždavinys: Skatinti mokytojų iniciatyvas, novatoriškas veiklas

 

Metodinės veiklos mokykloje skatinimas

Aktyviai veikianti metodinė taryba ir metodinė grupė

Pavaduotoja ugdymui, metodinė taryba

MK

Nuolat

Dalijimosi gerąja patirtimi skatinimas

Nuolat besimokanti organizacija

Vadovai, metodinė taryba

MK

Nuolat

Mokytojų kūrybiškumo bei originalumo ugdymas, integruojant mokomuosius dalykus

Pasidalijama kūrybinėmis idėjomis, patirtimi, galimybėmis organizuojant integruojamąją veiklą; aktyvinamas ugdymo procesas

Vadovai, metodinė taryba

MK

Nuolat

 Uždavinys: Sudaryti sąlygas mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją, ugdytis būtinas kompetencijas

 

Sudaromos sąlygos mokytojams mokytis nuotoliniu būdu

Galimybė mokytis, naudojant IKT

Vadovai

MK

Nuolat

Dėmesys mokytojų tobulėjimui

Dalijimasis patirtimi, ugdymo kokybės gerėjimas, įgytos kompetencijos

Vadovai

MK

Nuolat

 

2. Prioritetas. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, bendruomene ir socialiniais partneriais.

 

 Tikslas: Didinti tėvų atsakomybę auklėjant vaikus bei saugant jų sveikatą

 

 Uždavinys: Teikti tėvams pedagoginę, pagal galimybes, ir psichologinę pagalbą

 

Susirinkimai, diskusijos tėvams, pedagoginės psichologinės pagalbos, sveikatos priežiūros temomis

Suteikta pagalba tėvams

Vadovai, pagalbos teikimo specialistai

MK,SB

1 kartą metuose

Teikti reikiamą pagalbą spec. poreikių mokiniams

Spec. poreikių mokinių mokymosi pažanga

Vaiko gerovės komisija, pagalbos teikimo specialistai

MK

Pagal reikalą

Uždavinys: Tobulinti ir plėsti savivaldos institucijų veiklą

 

Į mokyklos tarybos veiklą įtraukti kuo daugiau mokinių tėvų

Tėvų veiklos suaktyvėjimas

Mokyklos taryba

-

Pagal poreikį

Proginių tėvų susirinkimų organizavimas

Tėvų įtakos sustiprėjimas mokyklos gyvenime

Vadovai, mokyklos taryba

RL

Pagal galimybes, numatytą veiklos planą

 Tikslas: Plėtoti tėvų informavimo sistemą apie mokyklos veiklą

 

 Uždavinys: Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių šeimomis, puoselėti esamas ir kurti naujas mokyklos tradicijas

 

Atvirų durų dienų organizavimas

Tėvai išsamiai susipažįsta su vaiko pasiekimais, ugdymo(si ) aplinka

Dėstantys mokytojai, klasių auklėtojai, vadovai

RL

Pagal veiklos planą

Mokinių organizuojami koncertai, parodos, skirtos tėvams

Tėvai susipažįsta su vaiko pasiekimais, artimesnis bendravimas, naujų tradicijų kūrimas

Vadovai, klasių auklėtojai

RL

Pagal veiklos planą

 Uždavinys: Taikyti naujas ryšio tarp vaiko, tėvų ir mokyklos formas

 

Mokyklos internetinės svetainės periodiškas atnaujinimas ir papildymas

Informacija gali pasinaudoti ne tik esama mokyklos bendruoimenė, bet ir platesnis ratas besidominčiųjų mokyklos gyvenimu

Vadovai, IKT specialistas

RL

Pastoviai

Mokyklos renginių medžiagos

(nuotraukos, CD) kaupimas tėvų informavimui, mokyklos istorijos metraščiui

Susipažinti su mokyklos veikla

Vadovai

MK

Nuolat

Padėkos tėvams ir mokiniams už reikšmingą mokinio veiklą mokykloje

(varžybos, projektai, konkursai, mokymosi pasiekimai, lankomumas)

Skatinama aktyvi, kūrybinga asmenybė

Vadovai

MK

Pagal reikalą

Bendrų renginių organizavimas

(Tarptautinė Mokytojų diena, Kalėdinė eglutė, Kaziuko mugė, Motinos diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Valstybinės šventės ir kt.)

Pilniau pristatomas mokyklos gyvenimas, tradicijų puoselėjimas ir kūrimas

Vadovai, mokytojai, atsakingi už renginius

RL

Pagal veiklos planą

Tikslas: Plėsti mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimą

 

Uždavinys: Organizuoti bendrus mokyklos ir vietos bendruomenės renginius

 

Informacijos sklaida apie mokyklos veiklą

Bendruomenė sužinos apie mokyklos gyvenimą

Vadovai

-

Nuolat

Renginių organizavimas su vietos bendruomene ( talkos, akcijos, Valstybinių švenčių paminėjimai)

Mokyklos ir vietos bendruomenės bendradarbiavimas

Mokyklos bendruomenė

RL

Pagal veiklos planą

 

 

VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

·        Strateginio mokyklos plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais; mokyklos, rajono, respublikos.

·        Mokyklos vadovai vieną kartą per metus mokyklos strateginio plano vykdymą pristato mokyklos tarybai. Tokiu būdu bendruomenė turės galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir numatyta veikla,  teikti pasiūlymus bei pageidavimus.

·        Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui sistemingai analizuoja, įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginį planą ar vykdomos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veklos planus.

·        Vyr. buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos ir naudojamos lėšos.

·        Stateginio plano įgyvendinimo ataskaita rengiama 2016 metų gruodžio mėnesį.

 

_____________________________

 

 

 

 

 

 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama