NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas
Žemalės pradinė
Veiklos planasPradinio ugdymo planai
Veiklos planas

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS
MAŽEIKIŲ R. ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2015-2016 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

VEIKLOS PLANO TURINYS

 

 1. Pagrindinės mokyklos darbo kryptys
 2. Filosofija
 3. Mokyklos darbo organizavimo komandos

3.1. Administarcijos vadovaujantis personalas

3.2. Mokytojų taryba

3.3. Mokyklos taryba

3.4. Metodinės grupės

3.5. Klasių vadovai

 1. Esamos padėties analizė

4.1. Demografinė padėtis

4.2. Finansiniai ir materialiniai ištekliai

4.3. Ugdymas

4.3.1. Praėjusių metų veiklos analizė

4.3.2. SSGG analizė

 1. Prioritetai, tikslai ir uždaviniai

5.1. Mokyklos prioritetai 2015-2016 m.m.

5.2. Mokyklos tikslai ir uždaviniai 2015-2016 m.m.

5.3. Veiklos įgyvendinimo planas

5.4. Mokytojų tarybos posėdžiai 2015-2016 m.m.

      6.   Bendravimo ir bendradarbiavimo formos

      7. Veiklos plano priedai:

7.1. Ugdymo proceso priežiūra,

7.2. Mokymosi krūvio optimizavimo priemonių planas,

7.3. Mokyklos tarybos veiklos planas,

            7.4. Mokinių tarybos darbo planas,

            7.5. Priešmokyklinės grupės ir pradinių klasių metodinis grupės veiklos planas,

            7.6. Vyresniųjų klasių metodinės veiklos planas,

            7.7. Priešmokyklinės grupės ugdomosios veiklos planas,

            7.8. Pedagoginio švietimo ir bendravimo su tėvais priemonių planas,

            7.9. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas,

            7.10. Socialinio pedagogo darbo planas,

            7.11. Socialinės pagalbos teikimo planas

            7.12. Logopedo veiklos planas,

            7.13. Specialiojo pedagogo veiklos planas,

            7.14. Profesinio orientavimo (ugdymo karjerai) programa,

            7.15. Bibliotekos metinės veiklos planas,

            7.16. Sveikatinimo veiklos planas,

            7.17. Dešimties ugdymo dienų, skirtų meninei, pažintinei, kūrybinei, praktinei veiklai,

            7.18. Korupcijos prevencijos programa 2015-2017 m.,

            7.19. Ūkinė veikla.


 

 1. PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO KRYPTYS

 

Tvirtų ir gilių mokinių žinių formavimas. Mokinių žingeidumą ir norą mokytis, socialinių gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymas.

Klasių vadovams organizuoti kryptingą auklėjamąjį darbą su mokiniais, linkusiais į nusikaltimų vykdymą, didelį dėmesį skirti moksleivių elgesio taisyklių vykdymui, ugdyti mokinių sąmoningą drausmę, kovoti su žalingais įpročiais (rūkymas, alkoholio vartojimas), kelti reikalavimus švaros ir tvarkos klausimais.

Mokyklos adminstracijai, specialistams ir klasių vadovams įvairinti darbo su tėvais formas.

Organizuoti turiningą neformaliojo švietimo veiklą, efektyvinti renginių kokybę, skatinti mokinius savarankiškumui ir iniciatyvai, vykdyti ugdymo karjerai švietimo programą.

Vykdyti vaikų sveikatos apsaugą, sudarant tinkamas sanitarines- higienines sąlygas mokykloje.

Mokomųjų kabinetų turtinimas priemonėmis, estetiniais jų  apipavidalinimas,  tvarkos ir taupumo ugdymas mokiniuose.

Darbo kontrolės tobulinimas, kreipiant mokyklos bendruomenę į 2015-2016 m.m. uždavinių įgyvendinimą.


 

2.      FILOSOFIJA

 

·        Mokyklos vizija

            Žemalės pagrindinė mokykla - patraukli, šiuolaikiška, atvira pokyčiams įstaiga teikianti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, sveiką ir saugią aplinką, padedanti lavintis, mokytis pagal gebėjimus, ugdanti gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau, atvira vietos bendruomenei.

 

·        Mokyklos misija

            Žemalės pagrindinė mokykla teikia kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, kuria patrauklias sąlygas ugdymui saugioje, jaukioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, užtikrina sąlygas visiems įgyti būtinas kompretencijas.

 

·        Mokyklos filosofija

            “Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui” (Seneka)

 

·        Vertybės

o       Mokymasis – mokslas ir žinios

o       Bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas

o       Vidinė kultūra:

§         Tolerancija,

§         Fizinis ir emocinis saugumas

§         Aplinkos tausojimas ir puoselėjimas

§         Mokytojų kompetencija

§         Pagrindinių mokyklos tradicijų puoselėjimas

                       

3. MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KOMANDOS

 

3.1. Administracijos vadovaujantis personalas

 

Audronė Dipševičienė – mokyklos direktorė

Aušra Druskinienė       - direktorės pavaduotoja ugdymui

 

3.2. Mokytojų taryba

 

 1. Audronė Dipševičienė
 2. Aušra Druskinienė
 3. Irena Kvedarienė
 4. Virginija Lileikienė
 5. Dalia Perminienė
 6. Danutė Kovėrienė
 7. Danutė Stancevičienė
 8. Vidmantas Viskuntas
 9. Antanas Lileikis
 10. Daiva Mockutė
 11. Dorina Lazdauskienė
 12. Virginija Letukienė
 13. Anatolijus Kučinskas
 14. Alvydas Gureckis
 15. Kristina Milkintienė
 16. Renata Milevičienė
 17. Sigutė-Rita Neverdauskienė
 18. Diana Laivienė

 

3.3. Mokyklos taryba

 

Mokytojai

 1. Vidmantas Viskuntas
 2. Virginija Lileikienė
 3. Danutė Kovėrienė

 

Tėvai

 1. Laima Malinauskienė
 2. Sigita Pocevičienė
 3. Kristina Osinskienė

 

Mokiniai

 1. Tomas Laivys
 2. Fausta Pocevičiūtė
 3. Rugilė Osinskaitė

 

       3.4. Metodinės grupės:

 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių:

Pirmininkė – mokytoja metodininkė Irena Kvedarienė

Narės: mokytoja metodininkė Virginija Lileikienė

           vyr. mokytoja Dalia Perminienė

         vyr. mokytoja Virginija Letukienė,

         vyr. mokytoja Renata Milevičienė,

         vyr. mokytojas Vidmantas Viskuntas.

     

 

Dalykininkų ir 5-10 klasių vadovų:

 

Pirmininkė – mokytoja metodininkė Danutė Stancevičienė

Nariai:        vyr. mokytoja Danutė Kovėrienė

                  vyr. mokytojas Vidmantas Viskuntas

                  vyr. mokytoja Daiva Mockutė

                  mokytojas metodininkas Antanas Lileikis

                  mokytoja metodininkė Audronė Dipševičienė

                  vyr. mokytojas Alvydas Gureckis

                  vyr. mokytojas Anatolijus Kučinskas

                  vyr. mokytoja Virginija Letukienė

                  vyr. mokytoja Sigutė-Rita Neverdauskienė

                  vyr. soc. pedagogė Dorina Lazdauskienė

                  vyr.logopedė, spec. pedagogė Kristina Milkintienė

metodinių grupių veiklą kuruoja pavaduotoja udgymui Aušra Druskinienė

 

3.5. Klasių vadovai

 

Ikimokyklinė grupė -           Diana Laivienė

Priešmokyklinė grupė -       Dalia Perminienė

3, 4 klasės                          - Virginija Lileikienė

1, 2 klasės                          - Irena Kvedarienė

5, 6 klasės                          - Danutė Stancevičienė

7, 8 klasės                          - Antanas Lileikis

10 klasė                             - Danutė Kovėrienė

 


 

4. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

 

4.1. Demografinė situacija

 

            Mokykla nuo rajono centro yra nutolusi 20 km, nuo Šerkšnėnų seniūnijos 7 km. Artimiausios mokyklos yra: Tirkšlių Juozo Vitkaus –Kazimieraičio pagrindinė mokykla – 10 km, Šerkšnėnų mokykla – daugiafunkcinis centras 7 km. Mokyklą lanko mokiniai iš Žemalės, Gūdiškės, Račių ir Mažaičių kaimų. 1 mokinys (3 kl.) į mokyklą ir atgal pavežamas maršrutiniu transportu. Vienas mokinys gyvena toliau kaip 3 km nuo mokyklos, todėl į jį atveža tėvai (sudaryta sutartis).

 

Mokinių kaita

2010-2011 m.m.          63+6 (priešmokykl. ugd.)  - 69 mokiniai (3 atvyko);

2011-2012 m.m.          73+5 (priešmokykl. ugd.)  - 78 mokiniai;         

2012-2013 m.m.          69+9 (priešmokykl. ugd.)  -  78 mokiniai (1 atvyko);

2013-2014 m.m.          62+6 (priešmokykl. ugd.) ;       68 mokiniai;

2014-2015 m.m           50+11(mišri priešmok. udg);  61 mokinys;

2015-2016 m.m.          34+ 5 (priešmokykl. ugd.) +12 (ikimokyklinio ugd.)  51.

 

Mokinių sumažėjo ir mažėja kasmet. Vidutinis mokinių skaičius 1 – 4 klasėse – 2,5, o 5- 10 klasėse – 4,8.

2014-2015 m.m. mokyklą baigę 9 mokiniai išvyko mokytis į rajono ir kitas respublikos bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo mokyklas, sieks vidurinio išsilavinimo.

Iškeltus tikslus (ugdymo proceso kokybės tobulinimas, mokymosi rezultatų gerėjimas, bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas) įgyvendinome iš dalies, todėl Mokytojų tarybos ir metodinių grupių siūlymu šie tikslai, atsižvelgiant į rajono ššvietimo prioritetus numatėme šiuos:

Tikslas – ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštenių pasiekimų.

Uždaviniai:

1. teikti kokybišką ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio , pagrindinio bei neformaliojo ugdymo programas ir švietimo pagalbą pagal spec. ugdymo(si) poreikius ir švietimo pagalbą vaikams pagal spec. ugdymos(si) poreikius;

2. skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, tobulinant pamokos organizavimo metodikas, teikiant mokiniams lygias galimybes;

3. siekti tėvų ir mokyklos bendruomenės efektyvesnio bendradarbiavimo ugdant mokinų saviraišką.

Mokytojų tarybos posėdžiai vyko kaip numatyta. Direkciniai posėdžiai vyko, bet nepastoviai, jie neprotokoluojami, dalis numatytų klausimų buvo aptarti Mokytojų susirinkimuose. Mokytojų susirinkimai ypač svarbūs ir reikšmingi mūsų mokykloje, čia aptariami patys aktualiausi klausimai, sprendžiamos problemos.

Ugdymo proceso priežiūra vykdyta, bet nenuosekliai. Didesnis dėmesys buvo skirtas mokinių vertinimo ir įsivertinimo pamokoje stebėsenai. Stebėtos pamokos leido daryti išvadą, kad vertinimas ir, ypač įsivertinimas, yra gana paviršutiniškas ir jam skiriama nepakankamai dėmesio.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas šiais mokslo metais vyko atsižvelgiant į Mažeikių Švietimo centro pasiūtas kvalifikacijos kėlimo programas, mokytojų pageidavimus kompetencijų kėlime ir mokyklos turimas lėšas. Skatiname mokytojus dalyvauti nemokamuose seminaruose. Labai nedaug turime lėšų mokinių pažintinei veiklai organizuoti. Todėl viena išvyka būna finansuojama MK lėšomis, o kita, mokiniams pageidaujant, už tėvelių lėšas.

Stengiamės bendradarbiauti su mokinių tėvais. Rengėme susirinkimus, kurių metu supažindinome tėvus su veikla mokykloje, nemažai dėmesio skyrėme prevencinės veiklos aktyvinimui, turėjome svečių iš PPT, Mažeikių policijos komisariato. Vis dažniau pastebime, kad tėvai nesugeba įtakoti savo vaiko elgesio, o apie iškylančias problemas niekam nesako, neieško pagalbos arba jos pradeda ieškoti tada, kai ką nors pakeisti vaiko elgesyje, jo bendravimo kultūroje yra labai sunku arba beveik neįmanoma. Tada ne tik tėvai su vaiku nebesuranda bendros kalbos, bet ir mokykloje kyla daugybė problemų.

Mokinių saviraišką ugdyti skatino pakankamai įvairus neformalusis ugdymas.

Veikloje pasitaikė ir trūkumų, juos stengsimės pašalinti šiais mokslo metais.

 

4.2. Finansiniai ir materialiniai ištekliai

           

Skirta lėšų mokyklos išlaikymui:

            Iš Mokinio krepšelio – 535,4 tūkst. Lt;

            Iš savivaldybės biudžeto – 210,3 tūkst. Lt.

Mokykla turi 25 kompiuterius, visi prijungti prie Interneto.

 

4.3. Ugdymas

            4.3.1. praėjusių metų veiklos analizė

Mokykloje dirbama vadovaujantis Žemalės pagrindinės mokyklos nuostatais.

2014-2015 mokslo metais mokykloje mokėsi 50 mokinių ir 11 vaikai lankė  mišrią priešmokyklinę grupę. Logopedo pagalba buvo teikiama 11mokinių, 1 devintos klasės mokinys mokomas pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas iš lietuvių, užsienio kalbų, matematikos.

            5 ketvirtos klasės mokiniai baigė Pradinio ugdymo programą ir gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus. 14 pirmos – trečios klasės mokinių perkelta į aukštesnę klasę. 9 dešimtos klasės mokiniai baigė pagrindinio ugdymo programą ir gavo  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Visi 5-9 klasių mokiniai perkelti į aukštesnes klases, kai kurie po papildomų vasaros darbų.

            Tobulinant ugdymo procesą buvo skatinamos įvairios mokymo formos, inicijuojamas projektinis mokymas, tiriami mokinių poreikiai. Mokykla organizavo projektinę veiklą, konkursus, renginius prevencines akcijas.

            Mokytojai kėlė kvalifikaciją, tobulino kompetencijas, aktyviai bendradarbiavo su kolegomis. Mokykla dalyvavo NEC projekte “Standartizuotų testų taikymas mokyklose “ Buvo atlikti 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimai naudojant testus.

            Į ugdymo turinį buvo integruojamos programos: Sveikatinimo programa, Alkoholio, tabako ir kitą psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Priešgaisrinė programa.

Organizuotos tradicinės šventės ir kiti renginiai. Sėkmingai dalyvauta įvairiose rajoninėse sporto varžybose.

Reguliariai tėvai buvo informuojami apie vaikų mokymosi pasiekimus, aptartos kylančios problemos.

Bendruomenės siekia padėti vaikui įgyti bendrąsias kompetencijas ir mokymosi mokytis pagrindus. Mokinys turi įgyti bendrą asmenybinę ir socialinę brandą, būtinas kompetencijas. Tik kokybiškai realizuojamas ugdymo turinys gali padėti vaikui išsiugdyti gebėjimus mokytis, suteikti bendrą raštingumą. Kad mokiniai atrastų save, nekristų mokymosi motyvacija mokantis įvairiuose pagrindinės mokyklos koncentruose svarbu, kaip organizuojamas ugdymo procesas, kokiais metodais dirba mokytojas, kaip atsižvelgiama į skirtingo amžiaus ypatumus. Todėl mokytojams sudaromos sąlygos tobulėti, atnaujinamos mokymo priemonės, vadovėliai, kuriama jauki ir saugi aplinka.

Į mokyklą ateina labai mažas mokinių skaičius, todėl mokinių skaičius pastoviai mažėja, negalime turėti atskirų klasių komplektų, dirbama jungtiniuose komplektuose ne tik pradinėse klasėse, bet ir vyresnėse. Mokosi keletas mokinių iš socialinės rizikos šeimų.

Kadangi klasėse mokosi skirtingų mokymosi lygių mokiniai, mokytojams sunku skirti didesnį dėmesį gabiųjų mokinių ugdymui, netenkina mokinių pasiekimų lygis. Neigiamai udgymui atsiliepia mokymąsis jungtinėse klasėse.

Nepavyksta užmegzti glaudesnių ryšių su tėvais ir įtraukti į mokyklos veiklą. Mokyklos pastangos įtraukti tėvus ir diskutuoti rūpimais klausimais dažnai nekeičia situacijos.

Kitos silpnosios pusės:

-         mokykloje nėra psichologo etato;

-         vangiai dalyvaujama projektinėje veikloje – nedalyvaujame tarptautiniuose projektuose;

-         mokykloje trūksta kabinetų, nėra atskiros skaityklos, aktų salės;

-         sporto salei reikalingas kapitalinis remontas.

Mažėja mokinių linkusių diskutuoti, reikšti savo mintis, dalyvauti renginiuose, popietėse. Mokiniai po pamokų nebenori dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

 

4.3.2. SSGG ANALIZĖ

 

 

PRIVALUMAI
TRŪKUMAI

Sudarytos sąlygos mokiniui kaipasmenybei augti

 

Mokyklos atvirumas ir svetingumas

 

Mokyklos veiklos planavimas

 

Dauguma mokyklos bendruomenės narių

tapatinasi su mokykla

 

Klasės mikroklimato palankumas mokytis

 

Mokytojų ir mokinių tikėjimas, kad kiekvienas

mokinys gali padaryti pažangą

 

Mokytojų kvalifikacija ir patirtis

 

Mokykla yra tvarkinga saugi, jauki

 

Įsivertinimo rezultatų naudojimas

 

Valdymo demokratiškumas

 

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

 

Neformalus švietimas

 

Individuali mokinio pažanga

 

Mokymosi motyvacija

 

Mokymasis bendraujant

 

Vertinimas kaip informavimas

 

Akademiniai rezultatai

 

Tėvų pagalba mokantis

 

Vertinimo metu parašytų komentarų nesuvokimas

 

Vyresniųjų klasių mokinių tėvų į(si)traukimas

 į švenčių organizavimą

 

Mokiniai nesilaiko mokyklos taisyklių

GALIMYBĖS

PAVOJAI

Sporto aiškštyno atnaujinimas

 

Bendruomenės  santykiai

 

Darbo tvarka ir taisyklės

 

Integruotos pamokos, renginiai

 

Mokymo(si) nuostatos ir būdai

 

Mokymosi(si) ir gyvenimo ryšys

 

Namų darbų tikslingumas

 

Gabių mokinių ugdymas

 

Mokytojų bendradarbiavimas

 

Personalo darbo organizavimas

 

Teikiama pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų

 

Savivaldos institucijų įtraukimas į mokyklos valdymą

 

Kvalifikacijos kėlimas

Socialinės aplinkos reiškiniai

 

Mažėja mokinių, mažės klasių komplektų

skaičius, mažės mokinių krūviai, ateityje gali padidėti mokytojų kaita

 

Netoliese esančios mokyklos, viliojančios mokinius

 

Vertybių pasikeitimas visuomenėje


 

5. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5.1. Mokyklos prioritetai:

 

 1. Atsakingos, saugios, sveikos mokyklos bendruomenės kūrimas.
 2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, vietos bendruomene ir socialiniais partneriais.

 

5.2. Mokyklos tikslai ir uždaviniai  

 

Tikslas:

 1. ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštesnių pasiekimų         

 

     Uždaviniai:

            1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo proceso veiklas, efektyvinti pagalbą mokiniui;

            2. skatinti mokinių mokymosi motyvaciją tobulinant pamokos organizavimo metodikas, teikiant mokiniams lygias galimybes;

            3. siekti tėvų ir mokyklos bendruomenės efektyvesnio bendradarbiavimo ugdant mokinių saviraišką.

 

 

Tikslas  ugdymo kokybės gerinimas siekiant aukštesnių pasiekimų

 

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Vertinimo kriterijai

Vykdytojai

Terminai

1.Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo proceso veiklas, efektyvinti pagalbą mokiniui.

Vaiko gerovės komisijos veiklos efektyvinimas, logopedo, spec. pedagogo. Soc. pedagogo pagalba mokiniui turinčiam mokymosi ar elgesio sutrikimų

 

 

Tikslinga Vaiko gerovės komisijos veikla užtikrins mokinių saugumą, patenkins daugumos bendruomenės narių poreikius. Laiku suteikta spec. pedagogo, logopedo pagalba padės mokiniui patirti sėkmę.

Pavaduotoja, pagalbos teikimo specialistai, dalykų mokytojai

Mokslo metų eigoje

Parengti individualizuotas bei pritaikytas BUP mokymosi sunkumų turintiems mokiniams pagal mažeikių PPT rekomendacijas.

 

 

 

 

 

Turintiems mokymosi sunkumų mokiniams parengiami individualūs planai, kuriuose numatoma spragų likvidavimo bei reikalinga vaikui pagalba.mažėja nemotyvuotų mokinių skaičius. Mokytojas ir mokinys prisiima atsakomybę už ugdimosi kokybę bei pasiekimus

Pavaduotoja ugdymui, dalykų mokytojai

I, II, III trimestrai

Individualizuoti it diferencijuoti darbą pamokose skiriant namų darbus.

 

 

 

 

 

 

Atsižvelgiant į mokinio mokymosi stilių ir veiklas pamokoje, pamokos turinys, mokymosi tempas parenkamas atskiriems mokiams pagal poreikius ir gebėjimus. Namų darbai yra tikslingi, prasmingai pratęsiantiys pamokos veiklas, atitinkantys vaiko poreikius ir gebėjimus

Pavaduotoja ugdymui, dalykų mokytojai

Per visus mokslo metus

 

 

Sudaryti sąlygas gabių vaikų ugdymui per neformaliojo ugdymo užsiėmimus

Sudaryta galimybė kiekvieno mokinio asmeninės pažangos augimui.

Pavaduotoja ugdymui, dalykų mokytojai

Per mokslo metus

2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją tobulinant pamokos organizavimo metodikas, teikiant lygias galimybes

Pamokose burti mokinius į bendradarbiaujančias darbo grupes, skatinančias savitarpio pagalbą bei atsakomybę mokantis.

Aktyvėja netradicinių darbo formų taikymas pamokose. Stiprėja mokinių bendradarbiavimo kultūra, kiekvienas mokinys prisiima atsakomybę už grupės darbą, geba įvertinti bendraklasių ir savo pasiekimus, kliuvinius, numato spragų likvidavimo kelius.

Metodinė grupė, dalykų mokytojai, pavaduotoja ugdymui

Per mokslo metus

Kiekvienoje pamokoje pateikti vertinimo kriterijus susietus su pamokos uždaviniu

Kiekvienoje pamokoje mokytojas suformuluoja ne tik aiškų, pamatuojamą uždavinį, bet ir pateikia vaikui suprantama kalba vertinimo kriterijus, pagal kuriuos organizuoja pamokos darbo įsivertinimą ir refleksiją.

Dalykų mokytojai, pavaduotoja ugdymui

Mokslo metų eigoje

Mokymosi uždavinius orientuoti į pamatuojamą mokinių veiklos rezultataą

Uždavinių pamatavimui skiriamos kontrolinės užduotys, juose aiškūs, konkretūs mokymosi sėkmės kriterijai, jų formulavimas gerai suprantamas mokiniams. Įvardijami aiškūs ir konkretūs išmokimo vertinimo kriterijai skatina mokinių atsakomybę už mokymosi rezultatus.

Pavaduotoja ugdymui, dalykų mokytojai

Kiekvienoje pamokoje

 

Skirti namų darbus užduotis, kuriuose dominuotų praktinis pamokoje įgytų žinių taikymas

Mokiniai suvokia namų darbų tikslingumą, mato glaudų ryšį su darbu klasėje, lavina praktinius įgūdžius, mažėja mokinių neatliekančių namų darbų. Mokiniai įgyja savarankiško darbo įgūdžių: jie rengia įvykių apžvalgas, interviu ir pan. Taip sprendžiamos ribotos pamokos galimybės.

Dalykų mokytojai

Per mokslo metus

Mokymosi medžiagą sieti su gyvenimo praktika, vaikui pažįstama aplinka.

Mokytojai analizuoja ugdymo turinį, sieja su vaikui pažįsdtama aplinka, mokinys mato medžiagos praktines panaudojimo galimybes.

Dalykų mokytojai

Kiekvienoje pamokoje

3. Siekti tėvų ir mokyklos bendruomenės efektyvesnio bendradarbiavimo ugdant mokinių saviraišką.

Stiprinti mokinių pasitikėjimo savimi kompetenciją per klasės auklėtojo veiklą ir neformalųjį ugdymą, projektinę veiklą

Klasių auklėtojai, būrelių vadovai veda mokiniams valandėles organizuoja priemones apie tikėjimo/ pasitikėjimo savo jėgomis ugdymą,savivertę. Mokytojai kuria pozityvią mokymosi aplinką, stiprinančią vidinę vaiko motyvaciją, vengia kurti „lenktyniavimą“ tarp mokinių.

 

 

 

Skatinti tėvų domėjimąsi vaiko ugdymosi rezultatais, stiprinti pasitikėjimu ir pagarba grįstą ryšį tarp mokyklos ir šeimos.

Tėvai aktyviau bendradarbiauja su mokykla spręsdami mokinių ugdymo pasiekimus ir problemas, aktyviau įsitraukia į lankomumo problemų sprendimą. Suaktyvėja tėvų dienų lankomumas, aktyvėja dialogas padedant vaikui mokytis.

Administracija, soc. pedagogas, dalykų mokytojai, auklėtojai, VGK

 

Aktyvinti mokinių saviraiškos plėtrą organizuojant ir dalyvaujant kultūriniuose, renginiuose sportinėse varžybose, projektuose

Veiksminga popamokinio ugdymo ir neformalaus švietimo dermė paskatins mokinius sėkmingai atstovauti mokyklą įvairiuose renginiuose.

Administracija, būrelių vadovai

Per mokslo metus

Mokykloje, jos teritorijoje esančių edukacinių aplinkų atnaujinimas panaudojant mokinių darbus

Gražėja ugdomoji aplinka, ugdomas mokinių kūrybiškumas

Administracija

Mokslo metų eigoje


 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2015-2016 M.M.

 

Eil.

Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

1. Mokytojo ir mokinio bei pagalbos vaikui specialistų bendradarbiavimo svarba kokybiškam ugdymui(si).

2. 5-10 klasių I trimestro pasiekimų analizė.

3. Standartizuotų testų rezultatų analizė

 

2015 m. gruodžio mėn.

A. Dipševičienė

A. Druskinienė

K. Milkintienė

D. Lazdauskienė

 

 

2.

1. Pradinių klasių  I-ojo pusmečio pasiekimų analizė.

2. Pamokos kokybės gerinimo galimybės.

 

 

2016 m. vasario mėn.

A. Druskinienė

Pradinių klasių

mokytojai

 

3.

1.  Mokinių skatinimo formos ir būdai.

2. 5-10 klasių II trimestro pasiekimų analizė.

 

2016 m. kovo mėn.

A. Dipševičienė

A. Druskinienė

Mokomųjų dalykų mokytojai

 

 

 

 

4.

1. Mokytojų kompetencijų plėtojimas atpažįstant gabų mokinį (gerosios patirties skaida).

2. Pradinių klasių II pusmečio ir metinių rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnę klasę.

2016 m. gegužės mėn.

A.Druskinienė

I. Kvedarienė

V. Lileikienė

A. Lileikis

Klasių auklėtojai

 

 

5.

1. 2015-2016 m.m 6-10 klasių mokinų ugdymo(si) metinių rezultatų analizė ir mokinų kėlimo į aukštesnę klasę svarstymas.

2. Dėl 2015-2016 m.m. veiklos rezultatų ir veiklos krypčių 2016-2017 m.m.

 

 

2016 m. birželio mėn.

Mokyklos administracija, klasių vadovai,

dalykų mokytojai

 

6.

1. 2016-2017 m.m ugdomieji planai, veiklos kryptys.

 

2016m. rugpjūčio mėn.

A. Dipševičienė

A. Druskinienė

7. 

Aktualūs ugdymo proceso ir mokyklos veiklos klausimai

Pagal situaciją

A. Dipševičienė

 

 

 

BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO FORMOS

 

ADMINISTRACIJA

Mokymosi sutarties sudarymas

Ugdymosi galimybių aptarimas

Įvairių problemų sprendimas

Konsultacinės dienos tėvams

 

KLASĖS VADOVAS

            Pasiekimų fiksavimas pažymių knygelėse

Tėvų susirinkimai. Bendri renginiai

Individualūs pokalbiai

Konsultacinės dienos tėvams

Individualios konsultacijos

Lankymas namuose

 

DALYKŲ MOKYTOJAI

Pasiekimų fiksavimas pažymių knygelėse

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose

Konsultacinės dienos tėvams

Individualios konsultacijos

 

SPECIALISTAI (socialinis pedagogas, logopedas)

            Individualios konsultacijos socialiniais klausimais

            Tėvų susirinkimai

            Konsultacinės dienos tėvams

            Tarpininkavimas su socialiniais partneriais

            Informacinės medžaigos ruošimas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

            Tėvų atstovų dalyvavimas komisijoje

            Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

            Dalyvavimas prevenciniuose renginiuose

            Informacinės medžaigos ruošimas

 

MOKYKLOS TARYBA

            Mokyklos tarybos posėdžiai

            Aktualių problemų sprendimas

            Pagalbos organizavimas

            Bendradarbiavimas su mokyklos socialiniais partneriais

 

MOKYKLOS SOCIALINIAI PARTNERIAI

            Susitikimai, diskusijos

            Informavimas, konsultavimas

            Individuali pagalba

           

 

 

 

 

MAŽEIKIŲ R. ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2014-2015 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS

 

 

 1. PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBO KRYPTYS

 

Formuoti tvirtas ir gilias mokinių žinias. Ugdyti mokinių žingeidumą ir norą mokytis, ugdyti socialinius gebėjimus ir vertybines nuostatas.

Klasių vadovams organizuoti kryptingą auklėjamąjį darbą su mokiniais, linkusiais į nusikaltimų vykdymą, didelį dėmesį skirti moksleivių elgesio taisyklių vykdymui, ugdyti mokinių sąmoningą drausmę, kovoti su žalingais įpročiais (rūkymas, alkoholio vartojimas), kelti reikalavimus švaros ir tvarkos klausimais.

Mokyklos administracijai, specialistams ir klasių vadovams įvairinti darbo su tėvais formas.

Organizuoti turiningą neformaliojo švietimo veiklą, efektyvinti renginių kokybę, skatinti mokinius savarankiškumui ir iniciatyvai, vykdyti ugdymo karjerai švietimo programą.

Vykdyti vaikų sveikatos apsaugą, sudarant tinkamas sanitarines- higienines sąlygas mokykloje.

Mokomųjų dalykų mokytojams turtinti mokomuosius kabinetus, didelį dėmesį skirti estetiniam kabinetų apipavidalinimui, pratinti mokinius prie tvarkos ir taupumo.

Tobulinti darbo kontrolę, nukreipiant mokytojų kolektyvą įgyvendinti 2014-2015 m.m. uždavinius.

 

 

 

2.      FILOSOFIJA

 

·        Mokyklos vizija

            Žemalės pagrindinė mokykla - patraukli, šiuolaikiška, atvira pokyčiams įstaiga teikianti priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, sveiką ir saugią aplinką, padedanti lavintis, mokytis pagal gebėjimus, ugdanti gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau, atvira vietos bendruomenei.

 

·        Mokyklos misija

            Žemalės pagrindinė mokykla teikia kokybišką priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą, kuria patrauklias sąlygas ugdymui saugioje, jaukioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, užtikrina sąlygas visiems įgyti būtinas kompretencijas.

 

·        Mokyklos filosofija

            “Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui” (Seneka)

 

·        Vertybės

            Tobulėjimas

            Mokymasis

            Bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas

 

 

 

 

 

3. MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO KOMANDOS

 

3.1. Administracijos vadovaujantis personalas

 

Audronė Dipševičienė – mokyklos direktorė

Aušra Druskinienė       - direktorės pavaduotoja ugdymui

 

3.2. Mokytojų taryba

 

 1. Audronė Dipševičienė
 2. Aušra Druskinienė
 3. Irena Kvedarienė
 4. Virginija Lileikienė
 5. Dalia Perminienė
 6. Danutė Kovėrienė
 7. Danutė Stancevičienė
 8. Vidmantas Viskuntas
 9. Antanas Lileikis
 10. Daiva Mockutė
 11. Dorina Lazdauskienė
 12. Virginija Letukienė
 13. Anatolijus Kučinskas
 14. Alvydas Gureckis
 15. Kristina Milkintienė
 16. Renata Milevičienė
 17. Sigutė-Rita Neverdauskienė

 

3.3. Mokyklos taryba

 

Mokytojai

 1. Vidmantas Viskuntas
 2. Virginija Lileikienė
 3. Danutė Kovėrienė

 

Tėvai

 1. Laima Malinauskienė
 2. Sigita Pocevičienė
 3. Kristina Osinskienė

 

Mokiniai

 1. Tomas Laivys
 2. Fausta Pocevičiūtė
 3. Rugilė Osinskaitė

 

       3.4. Metodinės grupės:

 

Mišraus priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių:

Pirmininkė – mokytoja metodininkė Irena Kvedarienė

Narės: mokytoja metodininkė Virginija Lileikienė

           vyr. mokytoja Dalia Perminienė,

           vyr. mokytoja Dorina Lazdauskienė,

           vyr. mokytoja Virginija Letukienė,

         vyr. mokytoja Renata Milevičienė,

         vyr. mokytojas Vidmantas Viskuntas.

     

 

Dalykininkų ir 5-10 klasių vadovų:

 

Pirmininkė – mokytoja metodininkė Danutė Stancevičienė

Nariai:        vyr. mokytoja Danutė Kovėrienė

                  vyr. mokytojas Vidmantas Viskuntas

                  vyr. mokytoja Daiva Mockutė

                  mokytojas metodininkas Antanas Lileikis

                  mokytoja metodininkė Audronė Dipševičienė

                  vyr. mokytojas Alvydas Gureckis

                  vyr. mokytojas Anatolijus Kučinskas

                  vyr. mokytoja Virginija Letukienė

                  vyr. mokytoja Sigutė-Rita Neverdauskienė

                  vyr. soc. pedagogė Dorina Lazdauskienė

                  vyr.logopedė, spec. pedagogė Kristina Milkintienė

metodinių grupių veiklą kuruoja pavaduotoja udgymui Aušra Druskinienė

 

3.5. Klasių vadovai

 

Mišri priešmokyklinė grupė - Dalia Perminienė

2, 3 klasės                          - Virginija Lileikienė

1, 4 klasės                          - Irena Kvedarienė

5, 6 klasės                          - Danutė Stancevičienė

7, 8 klasės                          - Antanas Lileikis

9 klasė                               - Danutė Kovėrienė

10 klasė                             - Aušra Druskinienė

 

 

 

 

4. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

 

4.1. Demografinė situacija

 

            Mokykla nuo rajono centro yra nutolusi 20 km, nuo Šerkšnėnų seniūnijos 7 km. Artimiausios mokyklos yra: Tirkšlių Juozo Vitkaus –Kazimieraičio pagrindinė mokykla – 10 km, Šerkšnėnų mokykla – daugiafunkcinis centras 7 km. Mokyklą lanko mokiniai iš Žemalės, Gūdiškės, Račių ir Mažaičių kaimų. 1 mokinė (8 kl.) į mokyklą ir atgal pavežama maršrutiniu transportu. Vienas mokinys gyvena toliau kaip 3 km nuo mokyklos, todėl į jį atveža tėvai (sudaryta sutartis).

 

Mokinių kaita

2010-2011 m.m.          63+6 (priešmokykl. ugd.)  - 69 mokiniai (3 atvyko);

2011-2012 m.m.          73+5 (priešmokykl. ugd.)  - 78 mokiniai;         

2012-2013 m.m.          69+9 (priešmokykl. ugd.)  -  78 mokiniai (1 atvyko);

2013-2014 m.m.          62+6 (priešmokykl. ugd.) ;

2014-2015 m.m           50+11(mišri priešmok. udg);  61

 

Mokinių sumažėjo ir mažėja kasmet. Vidutinis mokinių skaičius 1 – 4 klasėse – 4, o 5- 10 klasėse –5,66.

2013-2014 m.m. mokyklą baigę 9 mokiniai išvyko mokytis į: Sedos V. Mačernio gimnaziją –1, Mažeikių Gabijos gimnaziją – 1, Mažeikių politechnikos mokyką – 1, Klaipėdos technologijų ir verslo mokyklą – 4,  Plungės žemės ūkio mokyklą -1. Vienas moksleivis išvyko į užsienį, pas ten gyvenančius tėvus, o vienas dėl turimų nepatenkinamų metinių įvertinimų paliktas kurso kartojimui.

Iškeltus tikslus (ugdymo proceso kokybės tobulinimas, mokymosi rezultatų gerėjimas, bendradarbiavimo su tėvais tobulinimas) įgyvendinome iš dalies, todėl Mokytojų tarybos ir metodinių grupių siūlymu šie tikslai lieka ir 2014-2015 m.m.

Mokytojų tarybos posėdžiai vyko kaip numatyta. Direkciniai posėdžiai vyko, bet nepastoviai, jie neprotokoluojami, dalis numatytų klausimų buvo aptarti Mokytojų susirinkimuose. Mokytojų susirinkimai ypač svarbūs ir reikšmingi mūsų mokykloje, čia aptariami patys aktualiausi klausimai, sprendžiamos problemos.

Ugdymo proceso priežiūra vykdyta, bet nenuosekliai. Didesnis dėmesys buvo skirtas mokinių vertinimo ir įsivertinimo pamokoje stebėsenai. Stebėtos pamokos leido daryti išvadą, kad vertinimas ir, ypač įsivertinimas, yra gana paviršutiniškas ir jam skiriama nepakankamai dėmesio.

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas šiais mokslo metais vyko atsižvelgiant į Mažeikių Švietimo centro pasiūtas kvalifikacijos kėlimo programas, mokytojų pageidavimus kompetencijų kėlime ir mokyklos turimas lėšas. Skatiname mokytojus dalyvauti nemokamuose seminaruose. Labai nedaug turime lėšų mokinių pažintinei veiklai organizuoti. Todėl viena išvyka būna finansuojama MK lėšomis, o kita, mokiniams pageidaujant, už tėvelių lėšas.

Stengiamės bendradarbiauti su mokinių tėvais. Rengėme susirinkimus, kurių metu supažindinome tėvus su veikla mokykloje, nemažai dėmesio skyrėme prevencinės veiklos aktyvinimui, turėjome svečių iš PPT, Mažeikių policijos komisariato. Vis dažniau pastebime, kad tėvai nesugeba įtakoti savo vaiko elgesio, o apie iškylančias problemas niekam nesako, neieško pagalbos arba jos pradeda ieškoti tada, kai ką nors pakeisti vaiko elgesyje, jo bendravimo kultūroje yra labai sunku arba beveik neįmanoma. Tada ne tik tėvai su vaiku nebesuranda bendros kalbos, bet ir mokykloje kyla daugybė problemų.

Mokinių saviraišką ugdyti skatino pakankamai įvairus neformalusis ugdymas.

Veikloje pasitaikė ir trūkumų, juos stengsimės pašalinti šiais mokslo metais.

 

 

 

 

4.2. Finansiniai ir materialiniai ištekliai

           

Skirta lėšų mokyklos išlaikymui:

            Iš Mokinio krepšelio – 535,4 tūkst. Lt;

            Iš savivaldybės biudžeto – 210,3 tūkst. Lt.

Mokykla turi 25 kompiuterius, visi prijungti prie Interneto.

 

4.3. Ugdymas

            4.3.1. praėjusių metų veiklos analizė

Mokykloje dirbama vadovaujantis Žemalės pagrindinės mokyklos nuostatais.

2013-2014 mokslo metais mokykloje mokėsi 62 mokinių ir 6 vaikai lankė priešmokyklinę grupę. Logopedo pagalba buvo teikiama 11mokinių, 1 aštuntos klasės mokinys mokomas pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas iš lietuvių, užsienio kalbų, matematikos.

            5 ketvirtos klasės mokiniai baigė Pradinio ugdymo programą ir gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus. 15 pirmos – trečios klasės mokinių perkelta į aukštesnę klasę. 9 dešimtos klasės mokiniai baigė pagrindinio ugdymo programą ir gavo  Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, vienas liko kartoti kursą 10 klasėje. Visi 5-9 klasių mokiniai perkelti į aukštesnes klases, kai kurie po papildomų vasaros darbų.

            Tobulinant ugdymo procesą buvo skatinamos įvairios mokymo formos, inicijuojamas projektinis mokymas, tiriami mokinių poreikiai. Mokykla organizavo projektinę veiklą, konkursus, renginius prevencines akcijas.

            Mokytojai kėlė kvalifikaciją, tobulino kompetencijas, aktyviai bendradarbiavo su kolegomis. Mokykla dalyvavo NEC projekte “Standartizuotų testų taikymas mokyklose “ Buvo atlikti 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimai naudojant testus.

            Į ugdymo turinį buvo integruojamos programos: Sveikatinimo programa, Alkoholio, tabako ir kitą psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Priešgaisrinė programa.

Organizuotos tradicinės šventės ir kiti renginiai. Sėkmingai dalyvauta įvairiose rajoninėse sporto varžybose.

Reguliariai tėvai buvo informuojami apie vaikų mokymosi pasiekimus, aptartos kylančios problemos.

Bendruomenės siekia padėti vaikui įgyti bendrąsias kompetencijas ir mokymosi mokytis pagrindus. Mokinys turi įgyti bendrą asmenybinę ir socialinę brandą, būtinas kompetencijas. Tik kokybiškai realizuojamas ugdymo turinys gali padėti vaikui išsiugdyti gebėjimus mokytis, suteikti bendrą raštingumą. Kad mokiniai atrastų save, nekristų mokymosi motyvacija mokantis įvairiuose pagrindinės mokyklos koncentruose svarbu, kaip organizuojamas ugdymo procesas, kokiais metodais dirba mokytojas, kaip atsižvelgiama į skirtingo amžiaus ypatumus. Todėl mokytojams sudaromos sąlygos tobulėti, atnaujinamos mokymo priemonės, vadovėliai, kuriama jauki ir saugi aplinka.

Į mokyklą ateina labai mažas mokinių skaičius, todėl mokinių skaičius pastoviai mažėja, negalime turėti atskirų klasių komplektų, dirbama jungtiniuose komplektuose ne tik pradinėse klasėse, bet ir vyresnėse. Mokosi keletas mokinių iš socialinės rizikos šeimų.

Kadangi klasėse mokosi skirtingų mokymosi lygių mokiniai, mokytojams sunku skirti didesnį dėmesį gabiųjų mokinių ugdymui, netenkina mokinių pasiekimų lygis. Neigiamai udgymui atsiliepia mokymasis jungtinėse klasėse.

Nepavyksta užmegzti glaudesnių ryšių su tėvais ir įtraukti į mokyklos veiklą. Mokyklos pastangos įtraukti tėvus ir diskutuoti rūpimais klausimais dažnai nekeičia situacijos.

Kitos silpnosios pusės:

-         mokykloje nėra psichologo etato;

-         vangiai dalyvaujama projektinėje veikloje – nedalyvaujame tarptautiniuose projektuose;

-         mokykloje trūksta kabinetų, nėra atskiros skaityklos, aktų salės;

-         sporto salei reikalingas kapitalinis remontas.

Mažėja mokinių linkusių diskutuoti, reikšti savo mintis, dalyvauti renginiuose, popietėse. Mokiniai po pamokų nebenori dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

 

SSGG ANALIZĖ

 

 

PRIVALUMAI
TRŪKUMAI

Sudarytos sąlygos mokiniui kaipasmenybei augti

 

Mokyklos atvirumas ir svetingumas

 

Mokyklos veiklos planavimas

 

Dauguma mokyklos bendruomenės narių

tapatinasi su mokykla

 

Klasės mikroklimato palankumas mokytis

 

Mokytojų ir mokinių tikėjimas, kad kiekvienas

mokinys gali padaryti pažangą

 

Mokytojų kvalifikacija ir patirtis

 

Mokykla yra tvarkinga saugi, jauki

 

Įsivertinimo rezultatų naudojimas

 

Valdymo demokratiškumas

 

Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

 

Neformalus švietimas

 

Individuali mokinio pažanga

 

Mokymosi motyvacija

 

Mokymasis bendraujant

 

Vertinimas kaip informavimas

 

Akademiniai rezultatai

 

Tėvų pagalba mokantis

 

Vertinimo metu parašytų komentarų nesuvokimas

 

Vyresniųjų klasių mokinių tėvų į(si)traukimas

 į švenčių organizavimą

 

Mokiniai nesilaiko mokyklos taisyklių

GALIMYBĖS

PAVOJAI

Sporto aiškštyno atnaujinimas

 

Bendruomenės  santykiai

 

Darbo tvarka ir taisyklės

 

Integruotos pamokos, renginiai

 

Mokymo(si) nuostatos ir būdai

 

Mokumosi(si) ir gyvenimo ryšys

 

Namų darbų tikslingumas

 

Gabių mokinių tikslingumas

 

Mokytojų bendradarbiavimas

 

Personalo darbo organizavimas

 

Teikiama pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų

 

Savivaldos institucijų įtraukimas į mokyklos valdymą

 

Kvalifikacijos kėlimas

Socialinės aplinkos reiškiniai

 

Mažėja mokinių, mažės klasių komplektų

skaičius, mažės mokinių krūviai, ateityje gali padidėti mokytojų kaita

 

Netoliese esančios mokyklos, viliojančios mokinius

 

Vertybių pasikeitimas visuomenėje

 

 

 

5. PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

5.1. Mokyklos prioritetai:

 

 1. Atsakingos, saugios, sveikos mokyklos bendruomenės kūrimas.
 2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais, vietos bendruomene ir socialiniais partneriais.

 

5.2. Mokyklos tikslai ir uždaviniai  

 

Tikslas:

           

 1. Ugdymo kokybės gerinimas ir modernizavimas, didesnį dėmesį kreipiant į mokinių vertinimą ir įsivertinimą bei darbo tvarkos taisyklių laikymąsi
 2. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas
 3. Ugdytinių ir mokinių sveikatos ir saugumo stiprinimas

 

     Uždaviniai:

 

1.1.  Mokinių vertinimo ir įsivertinimo kokybės gerinimas pamokoje

1.2.  Moderniosios pedagogikos taikymas ugdymo(si) procese

1.3.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

1.4.  Darbo tvarkos taisyklių vykdymas

2.1. Bendravimo su tėvais plėtojimas, teikiant jiems pedagoginę pagalbą, skatinant domėjimąsi vaikų ugdymo(s) rezultatais

2.2. Tėvų įtraukimas į projektinę ir kitą mokyklos veiklą

3.1. Prevencinės veiklos, siekiant užkirsti kelią įvairioms ligoms, stiprinimas

3.2. Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas

 

 

 

 Priemonių planas

 

Tikslas

Uždaviniai

Priemonė

Atsakingas, vykdytojai

Vykdymo data

Tobulinti ugdymo proceso kokybę, siekti ugdymo proceso individualizavimo ir integravimo, mokinių mokymosi rezultatų gerėjimo, kurti patrauklią ugdymo(si) aplinką sudarant palankias sąlygas gabių vaikų ugdymui ir pasirengti dirbti pagal  Bendrąsias programas, glaudžiau bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, siekti didesnės tėvų pagalbos mokantis vaikams.

1. Ugdyti mokymą mokytis ir kitas kompetencijas, sukurti efektyvią sistemą gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, pagerinti pamokų lankomumą, tobulinti mokinių, tėvų ir mokytojų dialogą.

Klasių auklėtojų metodinės grupės posėdis “Mokinių ugdymo(si) organizavimas. Klasės auklėtojo veiklos planavimas. Pamokų lankymo prevencinio darbo organizavimo apskaita”.

Direktorė, socialinė pedagogė, klasių vadovai, dalykų mokytojai

11 mėn.

Mokinių vertinimo ir tėvų informavimo apie mokymosi pasiekimus tvarkos taikymas. Signalinių trimestrų aptarimas klasėse.

Klasių vadovai, administracija

Rugsėjis, per visus mokslo metus

Individualios konsultacijos mokymosi sunkumų turintiems ir gabiems mokiniams mokymosi ir profesinio informavimo klausimais.

5-10 kl. dirbantys mokytojai, soc. pedagogė, direktorė

Per visus mokslo metus

Atvirų durų diena tėvams ir individualūs pokalbiai su mokiniais, tėvais

Klasių vadovai, mokyklos bendruomenės nariai

12, 03 mėn.

Bendri 1- 10 klasių tėvų ir mokytojų susirinkimai mokymosi, elgesio kultūros klausimais

Klasių vadovai, mokyklos administracija

12, 03 mėn.

Gabių mokinių skatinimas – išvykos į spektaklius, ekskursija, apdovanojimai padėkos raštais

Pavaduotoja ugdymui

Per mokslo metus

Informacijos apie mokslo, sporto, kultūros laimėjimus stende ir internetinėje svetainėje

Pavaduotoja ugdymui, D. Kovėrienė

Per mokslo metus

Lankomumo apskaita, kas mėnesį atliekamų suvestinių aptarimas klasėse, informacijos pateikimas tėvams

Klasių vadovai

Kiekvieną mėnesį

Edukacinė kelionė geriausiai mokyklą lankantiems mokiniams

Administracija

06 mėn.

Prevencinių programų integravimas į mokomuosius dalykus.

Prevencinių projektinių programų įgyvendinimas.

Etninės kultūros programos integravimas į mokomuosius dalykus

Dalykų mokytojai

Per visus metus

Apklausos, anketos, tyrimai susiję su ugdymo proceso organizavimo įvertinimu, rezultatų apibendrinimas, rekomendacijų pateikimas ugdymo proceso kokybei tobulinti

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

Per visus mokslo metus

 

2.Tobulinti ugdymo turinio individualizavimą ir dalykų integravimą

Mokymosi sunkumų turinčių mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymas. Mokytojų tarybos posėdis “Darbo su mokymosi sunkumų turinčiais vaikais ypatumai”

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai, administracija

Per visus mokslo metus, kovas

 

 

Atviros integruotos pradinių klasių, informacinių technologijų, lietuvių kalbos, fizikos, geografijos pamokos ir gerosios patirties sklaida

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

Per visus mokslo metus

 

 

Mokinių veiklos neformaliojo ugdymo metu ir gabių vaikų darbų pristatymas mokyklos bendruomenei

Neformalių būrelių vadovai

05 mėn.

3.Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo turinio individualizavimui, aktyviam mokymui, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimui, optimaliam naujausių informacinių technologijų panaudojimui udymo procese ir karjeros planavime.

Patirties sklaida, kabinetų apžiūra, sukauptos metodinės medžiagos paroda, pasidalijimas patirtimi metodinėse grupėse ir rajone

Metodinių grupių pirmininkai, administracija

Per visus mokslo metus

Mokinių poreikių tyrimas ugdymo karjerai konsultavimo klausimais

D. Lazdauskienė, klasių vadovai

Per visus mokslo metus

 

 

Akcija  “Gerumo diena” (vaikų patyčių prevencija mokykloje)

D. Lazdauskienė, klasių vadovai

04 mėn.

 

 

Mokinių tarybos – mokinių savivaldos institucijos veiklos pristatymas

D. Lazdauskienė

11 mėn.

 

 

Naujų teminių planų, atitinkančių atnaujintas vidurinio ugdymo programas rašymas, senų planų koregavimas

Mokyklos administracija, dalykų mokytojai

Per visus mokslo metus

 

 

Metodinių grupių veiklos programų tobulinimas

Metodinių grupių pirmininkai

Per visus mokslo metus

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO FORMOS

 

ADMINISTRACIJA

Mokymosi sutarties sudarymas

Ugdymo(si) galimybių aptarimas

Įvairių problemų sprendimas

Konsultacinės dienos tėvams

 

KLASĖS VADOVAS

            Pasiekimų fiksavimas pažymių knygelėse

Tėvų susirinkimai. Bendri renginiai

Individualūs pokalbiai

Konsultacinės dienos tėvams

Individualios konsultacijos

Lankymas namuose

 

DALYKŲ MOKYTOJAI

Pasiekimų fiksavimas pažymių knygelėse

Dalyvavimas tėvų susirinkimuose

Konsultacinės dienos tėvams

Individualios konsultacijos

 

SPECIALISTAI (socialinis pedagogas, logopedas)

            Individualios konsultacijos socialiniais klausimais

            Tėvų susirinkimai

            Konsultacinės dienos tėvams

            Tarpininkavimas su socialiniais partneriais

            Informacinės medžiagos ruošimas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

            Tėvų atstovų dalyvavimas komisijoje

            Vaiko gerovės komisijos posėdžiai

            Dalyvavimas prevenciniuose renginiuose

            Informacinės medžiagos ruošimas

 

MOKYKLOS TARYBA

            Mokyklos tarybos posėdžiai

            Aktualių problemų sprendimas

            Pagalbos organizavimas

            Bendradarbiavimas su mokyklos socialiniais partneriais

 

MOKYKLOS SOCIALINIAI PARTNERIAI

            Susitikimai, diskusijos

            Informavimas, konsultavimas

            Individuali pagalba

           

 

 

 

 

 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas