NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas
Žemalės pradinė
Nuostatai201-2018 m.m. Projektinės dienos Pamokų tvarkaraštis Pamokų laikasAtostogosBūreliai Mokinių priėmimas į mokyklą Mokinių elgesio taisyklės
Nuostatai

 

  

MAŽEIKIŲ R. ŽEMALĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA                                    

 SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Bendrieji socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatai (toliau  vadinama  - Nuostatai) nustato socialinės pedagoginės pagalbos (toliau vadinama - Pagalba) teikimo mokiniams tikslus, uždavinius, principus, formas, rūšis, gavėjus, teikėjus ir organizavimą.

  2.  Pagalba - tai mokyklos darbuotojų (socialinio pedagogo, klasės auklėtojų, mokytojų ir administracijos) veikla, susijusi su mokinių socialinių bei pedagoginių poreikių  tenkinimu, leidžianti padidinti švietimo veiksmingumą.

  3.  Nuostatai yra skirti Žemalės pagrindinei mokyklai (toliau - Mokykla). Pagalbos teikėjams ir gavėjams.

  4. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin.,1991,  Nr.23-593; 2003, Nr.63-2853), Specialiojo ugdymo įstatymu (Žin.,1998, Nr.115-3228), Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymu (Žin.,1998, Nr.66-1909) ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

II. PAGALBOS TEIKIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, FORMOS IR

RŪŠYS 

  5. Pagalbos teikimo tikslas - padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi Mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

  6. Pagalbos teikimo uždaviniai:

  6.1. šalinti  priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;

  6.2. sugrąžinti į Mokyklą jos nelankančius mokinius;

  6.3. kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti Mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;

  6.4. padėti mokiniui adaptuotis Mokykloje;

  6.5   teikti mokiniui  reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

  7. Pagalbos teikimo principai:

  7.1.  lygios galimybės - kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas;

  7.2.  visuotinumas - Pagalba teikiama visiems tos Mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia;

  7.3. kompleksiškumas - Pagalba teikiama pagal poreikį kartu su kitomis švietimo sistemos pagalbos mokiniui  eikimo formomis (informacine, psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba, sveikatos priežiūra mokykloje bei kt.);

  7.4. veiksmingumas - remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais; 

  7.5.   individualumas - Pagalba teikiama atsižvelgiant į mokinio ar Mokyklos problemas.

  8. Pagalbos teikimo formos:

  8.1.  individualus darbas su mokiniu - parama krizių metu, socialinių ir pedagoginių mokinio problemų sprendimas;

  8.2. darbas su grupe - socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas; ugdymo  dalyvių  tarpusavio santykių reguliavimas; palaikymo ar savipagalbos grupių organizavimas bei kt.;

  8.3.  darbas su mokinio šeima, jo atstovais pagal įstatymą - pagalba sprendžiant  problemas, trukdančias  vaiko ugdymosi procesui, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos  bendradarbiavimo stiprinimas bei kt.;

  8.4. darbas su mokyklos bendruomene - saugios aplinkos kūrimas ir palaikymas;  savivaldos aktyvinimas, darbas su mokytojais, mokyklos administracija ir kt.;

  8.5.  darbas su vietos bendruomene - ryšių tarp vietos bendruomenės  ir mokyklos palaikymas; savanorių ir bendruomenės įtraukimas į informacinės, psichologinės,     specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą;

  8.6. darbas su socialiniais partneriais (vaiko teisių  apsaugos tarnyba, pedagogine psichologine tarnyba, policija, Šerkšnėnų seniūnijos socialiniais darbuotojais, Tirkšlių pirminės sveikatos priežiūros, Šerkšnėnų kultūros centro Žemalės ….., siekiant  užtikrinti Pagalbos veiksmingumą ar kuriant socialinių pedagoginių  problemų prevencijos sistemą.

  9. Pagalbos teikimo rūšys:

  9.1.  konsultavimas - (mokinio, mokinių grupės, mokytojų, tėvų (globėjų,  rūpintojų)) siekiant padėti išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenimo ir mokymosi erdvėje, padedant mokytis ir naujai elgtis;

  9.2.  tyrimų organizavimas - aplinkos poveikio mokinio ar mokinių ugdymosi sunkumams analizė;

  9.3.  socialinių  ir gyvenimo įgūdžių formavimas - gebėjimas priimti sprendimus ir spręsti problemas, mokymas kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, elgtis   visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, sveikos gyvensenos įgūdžių

ugdymas bei kt.;

  9.4.   elgesio korekcija, socialiai priimtino elgesio modeliavimas;

  9.5.   nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencija;

  9.6.  išteklių telkimas socialinių partnerių bendruomenėje paieškai; Pagalbos tinklo vaikui ir jo šeimai kūrimas; projektų inicijavimas, kūrimas bei įgyvendinimas; Mokyklos   savivaldos aktyvinimas; tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas ir kt.;

  9.7. Pagalbos komandos telkimas Mokykloje, siekiant veiksmingai spręsti problemas vaiko labui.

 

III. PAGALBOS GAVĖJAI, TEIKĖJAI IR ORGANIZAVIMAS 

  10. Pagalbos gavėjai yra Mokyklos mokiniai.

  11. Pagalbos teikėjas yra Mokykla.

  12. Mokyklos vadovas yra atsakingas už Pagalbos teikimą.

  13.  Mokykla, teikdama Pagalbą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais),VTAT, socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos ir  kitomis institucijomis, vietos bendruomene.

  14.  Pagalbos teikimą Mokykloje vykdo socialinis pedagogas, klasės auklėtojas, mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai:

  14.1.  socialinis pedagogas telkia Mokyklos Pagalbos  komandą, rengia Pagalbos teikimo  planą, koordinuoja jo įgyvendinimą mokykloje ir už jos ribų bei pats teikia Pagalbą vaikams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos.

 

  14.2. klasės auklėtojas ir mokytojas teikia Pagalbą savo klasės  vaikams;

  14.3.  Mokyklos vadovas tvirtina Pagalbos komandos sudėtį, Pagalbos teikimo Mokykloje planą;

  14.4.  Mokyklos administracija užtikrina Pagalbos teikimą Mokykloje ir už jos ribų.

  15. Mokykla, siekdama užtikrinti Pagalbos teikimo veiksmingumą, sudaro  sutartis  su sveikatos, policijos, socialinėmis, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis,  dirbančiomis su vaikais bendruomenėje, dėl Pagalbos teikimo mokykloje ir už jos ribų.

  

IV. PAGALBOS FINANSAVIMAS 

16.    Pagalbos finansavimas vykdomas iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų bei kitų šaltinių.


                                                _________________________

 

 


 
 
 


NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams PadėkaGMP VykdymasMėnesio veiklaLaisvos darbo vietosParama mokyklai 2 %Maitinimas