NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama
Žemalės pradinė
Ugdymo planaiVeiklos planasPradinio ugdymo planaiPriešmokyklinio ugdymo planaiIkimokyklinio ugdymo programaBibliotekos veiklos planaiVaiko gerovės komisijos veiklos planasMokyklos tarybos planasUgdymo proceso priežiūraStrateginis planas
Bibliotekos veiklos planai

                             BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017                                             

                                                                                        

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                                       Mokyklos direktoriaus

                                                                                                       2015-09-01 įsakymu Nr. V1-37

 

 

ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS

METINĖS VEIKLOS PLANAS

2015-2016 M. M.

 

 

TIKSLAI:

 

1. Mokinių skaitymo įgūdžių, kultūrinių interesų ugdymas.

2. Literatūros naujienų sklaida mokyklos bendruomenei.

 

 

Eil.

Nr.

  

Užduotys

 

 

Įgyvendinimo būdai ir formos

 

Data

I.

Fondo komplektavimas

 

 

1.

Fondo komplektavimas

-Fondo papildymas nauja literatūra. Ugdymo procesui reikalingos literatūros užsakymas.

 

-Inventorinti naujas knygas.

 

-Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas. Pildyti visuminės apskaitos knygą, katalogines korteles.

 

-Naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, antspaudavimas.

  Pamestų knygų dokumentų pildymas.

Iki 2015-11-28

 

 

Visus metus

 

Visus metus

 

 Visus metus

 

 Visus metus

2.

Fondo tvarkymas

-Nurašyti susidėvėjusią ir pasenusią savo turiniu literatūrą.

 

-Atnaujinti lenktyninius skirtukus, lenktyninius užrašus.

 

-Susidėvėjusių knygų ,, remontas“.

2015-11

 

 

2015-12

 

 Visus metus

II.

Skaitytojų aptarnavimas

 

 

1.

Skaitytojų perregistravimas.

 

Visus metus

2.

Naujų skaitytojų ir lankytojų supažindinimas su bibliotekos taisyklėmis.

 

Visus metus

  1

                 2

                            3

         4

3.

Informacija skaitytojams apie fondus, naudojimąsi jais.

 

Visus metus

4.

Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikromis temomis.

 

Visus metus

5.

Naujų knygų reklama.

 

Visus metus

III.

Vadovėlių fondo tvarkymas

 

 

1.

Vadovėlių užsakymas.

-Supažindinti mokytojus su naujaisiais leidyklų planais. Vadovėlių ir mokymo priemonių 2016-2017 m.m. poreikio tyrimas.

 

-Užsakyti mokymo priemones 2016-2017 m.m.

 

-Iš likusių lėšų papildomai įsigyti vadovėlius ir mokymo priemones.

2016-04

 

 

 2016-06

 

2016-06

 2015-12

2.

Vadovėlių nurašymas.

-Nurašyti susidėvėjusius bei neatitinkančius mokymo programų vadovėlius.

Visus metus

3.

Vadovėlių fondo tvarkymas.

-Antspauduoti, klasifikuoti, paskirstyti naujai gautus vadovėlius.

 

-Tvarkyti vadovėlių dokumentaciją.

Visus metus

 

 

Visus metus

IV.

Informacinių gebėjimų ugdymas.

 

 

1.

Pirmokų supažindinimas su bibliotekos fondais ir taisyklėmis.

-Parengti atmintinę, kaip elgtis su knygelėmis.

2015-10

2.

Penktų klasių mokinių supažindinimas su informacine medžiaga, esančia bibliotekoje.

 

2015-10

3.

Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus.

-Mokyti naudotis informacinėmis priemonėmis bei ieškoti literatūros reikiama tema.

Individualiai su skaitytoju pagal patektą užklausą.

4.

Literatūros propogavimo sklaida.

Parodėlės:

 

Naujausios knygos.,, Pamatyk ir perskaityk“

 

Mokytojų dienai skirta parodėlė

,, Ačiū tau, mokytojau“

 

Sausio 13-ajai skirta parodėlė ,, Jie nebus pamiršti“

 

 

Visus metus

 

 

2015-10

 

2016-01-13

  1

                    2

                            3

          4

 

 

 

P. Širvys ( 95-osios gimimo metinės)

A. Pociui ( 85-eri)

H. Radauskas (n45-osios gimimo metinės)

,,Profesiją rinkis atsakingai“

 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai

 

2015-09

2015-08

2015-11

 2016 -03

 2016 -05

 

 

Renginiai:

 

 

Akcija ,, Nusipirkai-perskaitei- pasidalink“

 

,,Renkame skaitomiausią knygą“

 

Akcija ,, Dovanok knygai naują gyvenimą“

 

Tarptautinė Vaikų knygos diena ,, H. Anderseno pasakų motyvais“-  popietė pradinukams.

 Akcija ,, Grąžink bibliotekai knygą“

 

 

2015-12

 

2016-01

 

2016-04

 

 2016-05

 

 2016-05

5.

Prisidėti ruošiant renginius ir parodas mokykloje. Talkinti mokytojams ir mokiniams ruošiantis mokyklos šventėms.

 

Visus metus

V.

Savišvieta, profesinės kvalifikacijos kėlimas.

 

 

1.

Kelti profesinę kvalifikaciją.

-Dalyvauti mokyklų bibliotekininkų pasitarimuose.

-Naujos profesinės literatūros skaitymas.

-Dalyvauti rengiamuose kursuose, seminaruose.

Kai vyksta

 Nuolat

 Kai vyksta

VI.

Administracinis darbas.

 

 

1.

Bibliotekos darbo planavimas

-Bibliotekos darbo planavimas.

-Metinės ataskaitos rengimas ir pristatymas.

-Registruoti skaitytojus, lankytojus, išdavimą.

 

2015-08

 2016-01

 Nuolat

  1

                2

                                3

         4

VII.

Ūkinė veikla

 

 

 

 

-Išvežti nurašytus spaudinius į makulatūros surinkimo punktą.

 

-Bibliotekos interjero tvarkymas, bibliotekos puošimas.

Per metus

 

 

Nuolat

Metų eigoje planas gali būti koreguojamas.

 

 

 

 

Bibliotekos vadovė                                                                                           Aušra Druskinienė    
       PATVIRTINTA           

                                                                                                         Mokyklos direktorės

                                                                                                       Audronės Dipševičienės

                                                                                                     2013- 09-01     įsakymu Nr.V1-31

 

ŽEMALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS

2013-2014 m.m.

 

 

Eil. Nr.

Veiklos  pavadinimas

Data

 

INFORMACINĖ  VEIKLA

 

 

1.

Informuoti skaitytojus apie kiekvieno mėnesio žymesnes datas, sukaktis, valstybines šventes.

Kiekvieną mėnesį

2.

Papildyti bibliotekos kraštotyros kampelį nauja medžiaga temomis:

Rugsėjo- gegužės mėn.

 

a) pažinkime gimtąjį kaimą,

 

 

b) spaudoje apie mus.

 

3.

Tęsti sisteminio katalogo sudarymą.

Per mokslo metus

4.

Abėcėlinio katalogo koregavimas, papildymas.

Per mokslo metus

 

DARBAS SU SKAITYTOJAIS

 

 

1.

Pirmos klasės mokinius supažindinti su biblioteka, pradinių klasių mokiniams skirta literatūra, bibliotekos naudojimosi taisyklėmis.

Rugsėjo mėn.

2.

Pokalbiai apie skaitytas knygas ir įdomius straipsnius.

Keičiant knygas

3.

Skyrelyje ,,Pedagogui. Klasės vadovui“ propaguoti literatūrą pedagogine- psichologine temomis.

Rugsėjo- gegužės mėn.

4.

 Padėti moksleiviams ruošiantis konkursams, kitiems renginiams. Padėti susirasti literatūrą konkrečia tema, patarti.

Esant poreikiui

5.

Paskelbti aktyviausius skaitytojus iš kiekvienos klasės.

Kas trimestrą

 

PARODĖLIŲ RENGIMAS, ŽYMESNIŲ DATŲ IR JUBILIEJŲ MINĖJIMAS

 

1.

Atskirame skyrelyje informuoti apie šias valstybines šventes, svarbesnes datas, reklamuojant literatūrą:

   Sausio 13-oji- Laisvės gynėjų diena,

   Vasario 16-oji- kelias į Nepriklausomybę,

   Kovo 16-oji- knygnešio diena,

   Pasaulinė Žemės diena.

   Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.

 

 

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Gegužės mėn.

2.

Parodėlės rašytojų gimimo sukaktims paminėti. Trumpai informuoti apie rašytojų kūrybą, propaguoti literatūrą.

 

 

a)  Vytauto Bubnio 80-osios gimimo metinės

Rugsėjo mėn.

 

b) Vinco Krėvės Mickevičiaus 130-osios gimimo metinės

( 1882-10-19)

Spalio mėn.

 

c) Kristijoną Donelaitį prisiminus

Sausio mėn.

 

d) Vinco Mykolaičio Putino 120-osios gimimo metinės

 ( 1893-01-06)

Sausio mėn.

 

KITA  VEIKLA

 

1.

Skaitomiausios knygos vaikams rinkimai.

Rugsėjo- gegužės mėn.

2.

Leidyklos ,, Alma Littera“ leidinių vaikams ir jaunimui pristatymas.

Kovo mėn.

3.

 Popietė pradinių klasių mokiniams, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti.

Balandžio mėn.

4.

 Bibliotekos kraštotyrinį kampelį papildyti nauja medžiaga.

Per mokslo metus

 

 

 

Bibliotekininkė                                       Aušra Druskinienė                                                                                                         Audronės Dipševičienės
                                                                                                       2009-.......įsakymu Nr...
 
 


 NaujienosStruktūra ir kontaktaiVeiklaTeisinė informacijaTeisės aktaiPlanavimo dokumentaiViešieji pirkimaiFinansinės ataskaitosTėvams 2% Parama